Logo PFZW belangenvereniging

Afschaffing doorsneeopbouw een knelpunt

De politiek wil bijna in de volle breedte af van het huidige systeem van de doorsnee opbouw-doorsneepremie In dit systeem wordt door en voor alle deelnemers een gelijke premie betaald en een gelijk percentage pensioenopbouw gegeven. De toezegging is de pensioenopbouw. In een dergelijk systeem, dat wettelijk is voorgeschreven voor bedrijfstakpensioenfondsen, betalen jongeren teveel pensioenpremie ten opzichte van de opbouw van hun rechten en ouderen te weinig. Het kantelpunt zal ergens rond de leeftijd van 40 jaar liggen. Niet erg wanneer je gedurende de gehele loopbaan in dezelfde regeling blijft, maar redelijk onrechtvaardig als je op latere leeftijd niet meer onder een dergelijke regeling valt. Omgekeerd is het overigens net zo raar dat als je als jongere geen deelnemer was en dus niet een periode teveel hebt betaald en op latere leeftijd (bijvoorbeeld als 40 jarige) voor het eerst toetreedt wel het voordeel van de huidige doorsneeopbouw krijgt.

In een toekomstig stelsel is het de bedoeling dat de pensioenpremie voor iedereen wel gelijk blijft, maar dat jongeren in verhouding per jaar meer nieuwe rechten opbouwen dan ouderen. Voor een dergelijke voor het overige gelijkwaardige regeling kan dan de pensioenpremie ongeveer 7% omlaag omdat je eerder kapitaal zult opbouwen dat langer rendeert.

Door gedurende een aantal jaren de premie op het oude niveau te handhaven ontstaat een financieringsbron om de kosten die tijdelijk samenhangen met de overgang te financieren. Dat is echter niet voldoende om de kosten die tussen de 60 en de 90 miljard Euro liggen op te vangen. Daarom zal er een bijdrage moeten komen van de overheid, die deze verandering immers wil, en mogelijk ook vanuit de fondsen. Zie over onze opvattingen daarover de pagina met de standpunten van de BPP.

Tenslotte in dit kader nog de opmerking dat afschaffing van de doorsnee opbouw zoals hierboven aangegeven, vooral ook van belang is voor de reeds bestaande beschikbare premieregelingen. Fiscaal moet daar immers voor jongeren een veel lagere premie gelden dan voor ouderen hetgeen een van de factoren is waardoor dergelijke regelingen bijna altijd een lager pensioenresultaat zullen opleveren.

De reden waarom het Kabinet deze wijziging bepleit is maar voor een deel een pensioenproblematiek maar veel meer een van de knelpunten op de arbeidsmarkt.