Algemene Ledenvergadering

 

De vereniging kent twee formele organen, namelijk het bestuur en de algemene ledenvergadering (ALV). Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. Jaarlijks wordt een algemene ledenvergadering gehouden, ook wel de jaarvergadering genoemd. Het bestuur legt dan verantwoording af over het gevoerde beleid.

De eerstvolgende ALV is op 18 april 2018. Noteer deze datum alvast in uw agenda U kunt zich ook al aanmelden om aan deze bijeenkomst deel te nemen.

Op de ALV komen in ieder geval aan de orde:

  • de voorziening in vacatures in het bestuur;
  • de benoeming van een of meerdere leden van de kascommissie;
  • het jaarverslag en de jaarrekening over het afgelopen verenigingsjaar;
  • het verslag van de kascommissie over het afgelopen verenigingsjaar;
  • de definitieve begroting voor het lopende verenigingsjaar;
  • vaststelling van de contributie voor leden voor het komende verenigingsjaar.

ALV 2018 Doorn

De jaarvergadering wordt ieder jaar in de maand april gehouden en daarnaast komt de algemene ledenvergadering zo dikwijls bijeen als het bestuur wenst. Ook de leden kunnen onder bepaalde voorwaarden een algemene ledenvergadering bijeenroepen.

De leden zijn stemgerechtigd en hebben elk één stem. Tenzij anders bij wet of de statuten is bepaald, besluit de algemene ledenvergadering bij volstrekte meerderheid van stemmen, in casu de helft plus één.

Verslag ALV 2018

Verslag ALV 2017

Verslag ALV 2016

Verslag ALV 2015

 

ALV 2014, De Bilt

Voorzitter
Liesbeth Schaap
E-mail: liesb.schaap@gmail.com

Vice-voorzitter
Jaap van der Spek
E-mail: jaapvdspek@planet.nl

Secretaris
Cees Michielse
E-mail: contact@pfzw-belangenvereniging.nl

Penningmeester
Jaap Dijkstra
Tel.: 071 5215 246 / 06 2181 16 53
E-mail: jaapdijkstra.bpp@gmail.com

Ledenadministratie
Jan van Pijkeren
E-mail: ledenadministratie@pfzw-belangenvereniging.nl
Tel.: 06 30689873
Voor adreswijzigingen en opzeggingen

Redactie tijdschrift "Ons Pensioen"
Hoofd- en eindredacteur
Roelof Jan Mulder
Tel.: 06 538 422 10
E-mail redactie: roelof.j.mulder@planet.nl