Logo PFZW belangenvereniging

Algemene Ledenvergadering

De vereniging kent twee formele organen, namelijk het bestuur en de algemene ledenvergadering (ALV). Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. Jaarlijks wordt een algemene ledenvergadering gehouden, ook wel de jaarvergadering genoemd. Het bestuur legt dan verantwoording af over het gevoerde beleid.

Op de ALV komen in ieder geval aan de orde:

  • de voorziening in vacatures in het bestuur;
  • de benoeming van een of meerdere leden van de kascommissie;
  • het jaarverslag en de jaarrekening over het afgelopen verenigingsjaar;
  • het verslag van de kascommissie over het afgelopen verenigingsjaar;
  • de definitieve begroting voor het lopende verenigingsjaar;
  • vaststelling van de contributie voor leden voor het komende verenigingsjaar.
  • Daarnaast bespreken wij een actueel thema, met zo mogelijk een externe gastspreker

De jaarvergadering wordt ieder jaar in de maand april gehouden en daarnaast komt de algemene ledenvergadering zo dikwijls bijeen als het bestuur wenst. Ook de leden kunnen onder bepaalde voorwaarden een algemene ledenvergadering bijeenroepen.

De leden zijn stemgerechtigd en hebben elk één stem. Tenzij anders bij wet of de statuten is bepaald, besluit de algemene ledenvergadering bij volstrekte meerderheid van stemmen, in casu de helft plus één.

Verslag ALV 2019
ReadSpeakerLees PDF voor

Verslag ALV 2018

Verslag ALV 2017

Verslag ALV 2016

Verslag ALV 2015