Doel en werkwijze

BPP staat voluit voor 'Belangenvereniging Pensioengerechtigden Pensioenfonds Zorg en Welzijn'. In één regel samengevat is dat de belangenbehartiging van alle pensioengerechtigden in de sector zorg en welzijn. Zo’n 435.000 mensen ontvangen maandelijks een uitkering van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). De BPP is als onafhankelijke vereniging zo’n dertig jaar actief om invloed uit te oefenen op het beleid van het fonds.

BPP-voorzitter Liesbeth Schaap: 'De BPP heeft een grote verantwoordelijkheid, zowel in maatschappelijk opzicht als in belangenbehartiging. PFZW vertegenwoordigt immers een gigantisch kapitaal van maar liefst 197 miljard Euro. Hoe kunnen we er nu voor zorgen dat er doordacht met al dat geld wordt omgegaan? Dat er goede en duurzame keuzes worden gemaakt!'

Lees hier de hele toelichting van Liesbeth.

Voor uitgebreide informatie over de vereniging kunt u ook de statuten raadplegen

Werkwijze

De BPP volgt de ontwikkelingen bij PFZW op de voet en onderhoudt nauwe relaties met alle betrokken partijen: van het PFZW-bestuur tot de Pensioenraad, de Haagse politiek en allerhande betrokken (ouderen)organisaties.

Concreet houdt de belangenbehartiging ondermeer de volgende activiteiten in:

  • De BPP is vertegenwoordigd in de Pensioenraad van het PFZW, hét orgaan voor medezeggenschap en verantwoording binnen het pensioenfonds. Daar vallen bijvoorbeeld de beslissingen over de vraag of uw pensioen jaarlijks wordt verhoogd.
  • De BPP behartigt bij PFZW ook de individuele belangen van haar leden en wint adviezen in bij ter zake kundige personen en/of instellingen.
  • Het organiseren van activiteiten die kunnen leiden tot verbetering van de positie van de leden in de sfeer van pensioen
  • Elk jaar organiseert de BPP een Algemene Ledenvergadering. Daarin doet het bestuur verslag van zijn activiteiten, beantwoordt vragen van de leden en legt verantwoording af over het gevoerde beleid. Alle leden krijgen hiervoor een uitnodiging.
  • De BPP geeft het magazine Ons Pensioen uit en houdt u daarnaast op hoogte via regelmatige e-mail nieuwsbrieven en de website.
  • Samenwerking met een reeks van organisaties van gepensioneerden in de NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden), om gezamenlijk de belangen te behartigen bij sociale partners, overheid en politiek.

De bestuursleden en andere vrijwilligers die binnen de BPP actief zijn, doen dit onbezoldigd. Zo kan de contributie laag blijven en hoeft het lidmaatschap geen financieel bezwaar te zijn.

Doel en werkwijze van de BPP staan omschreven in de statuten, die zijn te beschouwen als de 'grondwet' van de vereniging.

Oprichting

De BPP is in 1986 opgericht onder de naam 'Belangenvereniging Pensioengerechtigden PGGM'. Per 2008 is het vaststellen van het beleid van het pensioenfonds gescheiden van de uitvoering ervan, met het oog op onder meer een grotere transparantie. Vanaf dat moment bepaalt PFZW het beleid, terwijl PGGM belast is met de uitvoering in de vorm van pensioenbeheer: de pensioenadministratie en het beleggingsbeleid. De BPP heeft zitting in de Pensioenraad van PFZW en de ledenraad van PGGM.