Logo PFZW belangenvereniging

Doel en werkwijze

BPP staat voluit voor 'Belangenvereniging Pensioengerechtigden Pensioenfonds Zorg en Welzijn'. In één regel samengevat, is dat de belangenbehartiging van alle pensioengerechtigden in de sector zorg en welzijn. In 2019 ontvingen 486.800 deelnemers maandelijks een uitkering van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), waarvan 397.200 een ouderdomspensioen. Als onafhankelijke vereniging oefent de BPP vanaf 1986 actief invloed uit op het beleid van het fonds.

BPP-voorzitter Liesbeth Schaap: 'De BPP heeft een grote verantwoordelijkheid, zowel in maatschappelijk opzicht als in belangenbehartiging. PFZW vertegenwoordigt immers een gigantisch kapitaal van maar liefst 197 miljard Euro (noot: Q3 2020 239 miljard). Hoe kunnen we er nu voor zorgen dat er doordacht met al dat geld wordt omgegaan? Dat er goede en duurzame keuzes worden gemaakt!'

Lees hier de hele toelichting van Liesbeth.

Voor uitgebreide informatie over de vereniging kunt u ook de statuten
ReadSpeakerLees PDF voor
raadplegen

Werkwijze

De BPP volgt de ontwikkelingen bij PFZW op de voet en onderhoudt nauwe relaties met alle betrokken partijen: van het PFZW-bestuur tot de Pensioenraad, de Haagse politiek en allerhande betrokken (ouderen-)organisaties.

Concreet houdt de belangenbehartiging onder meer de volgende activiteiten in:

  • De BPP is vertegenwoordigd in de Pensioenraad van het PFZW, hét orgaan voor medezeggenschap en verantwoording binnen het pensioenfonds. Daar vallen bijvoorbeeld de beslissingen over de vraag of uw pensioen jaarlijks wordt verhoogd.
  • De BPP behartigt bij PFZW ook de individuele belangen van haar leden en wint adviezen in bij ter zake kundige personen en/of instellingen.
  • Het organiseren van activiteiten voor de leden die kunnen leiden tot een verbetering van het inzicht in hun pensioensituatie. 
  • Elk jaar organiseert de BPP een Algemene Ledenvergadering. Daarin doet het bestuur verslag van zijn activiteiten, beantwoordt vragen van de leden en legt verantwoording af over het gevoerde beleid. Alle leden krijgen hiervoor een uitnodiging.
  • De BPP geeft het magazine Ons Pensioen uit en houdt u daarnaast op hoogte via regelmatige e-mail nieuwsbrieven en de website.
  • Samenwerking met een reeks van organisaties van gepensioneerden in de KG (Koepel Gepensioneerden), om gezamenlijk de belangen te behartigen bij sociale partners, overheid en politiek.

De bestuursleden en andere vrijwilligers die binnen de BPP actief zijn, doen dit onbezoldigd. Zo kan de contributie laag blijven en hoeft het lidmaatschap geen financieel bezwaar te zijn.

Doel en werkwijze van de BPP staan omschreven in de statuten
ReadSpeakerLees PDF voor
, die zijn te beschouwen als de 'grondwet' van de vereniging.