Samenwerking

De regelgeving met betrekking tot pensioenen is voortdurend in beweging. Wijzigigen op de arbeidsmarkt, veranderingen in de financiele sector en de toenemende vergrijzing zijn van invloed. Om de belangen van gepensioneerden te kunnen waarborgen, volgen wij deze wijzigingen in het pensioenreglement op de voet. Daarbij zoeken wij samenwerking met gelijk gerichte verenigingen onder de koepelorganisatie NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden). Ook is er een gezamenlijke pensioencomissie van NVOG en KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden). Ook de Anbo, Unie KBO, participeren in deze commissie terwijl zo veel mogelijk ook met de jongerenorgnisaties van de drie vakcentrales wordt samengewerkt..

Daar waar mogelijk bundelen we zo de krachten van alle gepensioneerden, om daadwerkelijk invloed te kunnen uitoefenen op dit maatschappelijke debat.Door de samenwerking met de jongerenorganisaties wordt tevens voorkomen dat onnodige tegenstellingen tussen oud en jong ontstaan of in stand blijven.

De BPP en andere organisaties van gepensioneerden richten zich primair op de belangenbehartiging binnen hun pensioenfonds; de koepelorganisaties houden zich ook bezig met de bredere vraagstukken rondom gezondheidszorg, wonen en andere algemene belangen van ouderen.

De nieuwsbrieven die door de NVOG worden uitgebracht, treft u hier aan.