Logo PFZW belangenvereniging

Ingangsdatum AOW en pensioen

Als wij in Nederland praten over de ingangsdatum van het pensioen dan hebben wij het zowel over de AOW als over het aanvullend pensioen in de tweede pijler. Andere voorzieningen laten wij hier buiten beschouwing.

De AOW is omslag gefinancierd, dat wil zeggen dat via premieheffing bij de werkenden en via de belastingen de premie moet worden betaald, die in hetzelfde jaar nodig is om de uitbetalingen te voldoen.

Het aanvullend pensioen, de tweede pijler, is kapitaal gedekt en dat kapitaal wordt gedurende de actieve loopbaan opgebouwd waarbij de optelsom van premies en beleggingsresultaten de bron is waaruit de levenslange uitkeringen moeten worden voldaan.

De ingangsdatum van de AOW is een vaste leeftijd en kent een vaste uitkering, Men zou kunnen overwegen  de AOW leeftijd te flexibiliseren, doch dit stuit tot nu toe op vele, in onze ogen onnodige, bezwaren van diverse partijen. Dit vergt overigens wel met het oog op de positie van de lager betaalden wel een iets hogere AOW uitkering, maar dat is minder kostbaar dan de nu sterk bepleite verlaging van de leeftijd.
De ingangsdatum van het aanvullend pensioen kan in de meeste gevallen nu al variabel zijn. Echter, afhankelijk of die ingangsdatum voor of na de AOW leeftijd ligt , varieert dan uiteraard de hoogte van de uitkering.

De leeftijd waarop wij overlijden wordt steeds hoger en heeft gevolgen voor zowel de AOW premie als voor de hoogte van de pensioenpremie. Tenzij de basis leeftijd van beide regelingen geleidelijk mee stijgt met de toenemende levensverwachting.

Tot die systematiek was de afgelopen jaren overgegaan, maar nu al blijkt dat velen die verhoogde leeftijd waarop zij met pensioen kunnen gaan niet in goede gezondheid halen. Daarbij komt dat het Kabinet Rutte I het tempo van de AOW stijging extra heeft verhoogd. Daarom staat nu het tempo waarin die aanpassingen moeten gaan plaats hebben bij de onderhandelingen weer op de rol. Het is zelfs mogelijk dat eerder genomen besluiten hierover enigszins worden teruggedraaid.

Juist omdat de pensioenuitkeringen in de tweede pijler al flexibel kunnen worden ingevuld, terwijl dit bij de AOW niet het geval is, kan naar ons oordeel het overleg over de gewenste AOW leeftijd los worden gekoppeld van de noodzakelijke wijzigingen in het aanvullend pensioen Wel moet de kanttekening daarbij worden gemaakt dat voor voldoende draagvlak voor ons pensioenstelsel dit grote probleem echt moet worden opgelost.