22-03-2022

BPP en Koepel Gepensioneerden strijden verder

Nog meer dan in voorgaande jaren zijn de financiële resultaten van PFZW uitstekend. In enige mate worden die bovendien ondersteund door een geringe verhoging van de rente. Dat levert weliswaar verlies op voor de vastrentende waarden die het fonds bezit, maar op de dekkingsgraad van het fonds werkt dat positief. Voor meer details verwijzen wij naar het jaarbericht van PFZW.

Gelukkig wordt daarin vanuit het bestuur ook gewezen op de noodzaak nu snel tot betere afspraken te komen om de blokkades in de huidige regelgeving die indexatie praktisch onmogelijk maken te vervangen. Zie daarvoor ook het deze week verschenen bericht van de pensioenfederatie met stevige kritiek op het door het Kabinet ingediende voorstel voor de ad-hoc regeling voor 2022.

Omdat we regelmatig vragen krijgen hoe de prestaties van PFZW zich verhouden tot die van andere fondsen hebben wij ook de jaarberichten van ABP , het pensioenfonds Bouw, pensioenfonds metaal PME en metaalnijverheid PMT verzameld. Aandachtspunten voor diegenen die de moeite nemen dit allemaal te lezen: zaken als mate van renteafdekking, leeftijdsopbouw van het fonds, verschillen in man-vrouw verhoudingen in het bestand en tal van andere factoren geven vaak de verklaring voor de sterk uiteenlopende cijfers.

Terug naar nieuwsoverzicht

Geschreven door:

Cees Michielse, secretaris BPP

12-02-2022

Ondanks goede resultaten toch geen indexatie

Lees meer