Logo PFZW belangenvereniging

Noodzaak van wijziging in ons pensioenstelsel

Wij kunnen vele redenen noemen waarom het wenselijk is het bestaande pensioenstelsel te heroverwegen en geschikt te maken voor de toekomst. In de volgende pagina's verwijzen noemen wij de belangrijkste. Bij lezing van die teksten zal ook duidelijk zijn dat niet iedereen hetzelfde denkt over de wenselijkheid tot verandering. Daar waar mogelijk belichten wij de verschillende meningen en geven wij ook het standpunt van de BPP weer.

De onderwerpen die wij willen bespreken zijn:

1. De ingangsdatum van het pensioen en de AOW

2. De hoogte van de rekenrente voor premie en de berekening van de verplichtingen

3. Pensioenfondsen en buffervorming

4. vaste premie of vaste opbouw van rechten

5. Afschaffing van de doorsneeopbouw

6. Pensioen en veranderende arbeidsmarkt

7. Stand van zaken in de onderhandelingen

8. Rol en standpunten van de BPP

9. Achtergrondartikelen externe deskundigen

10. toelichtingen