header afbeelding

Zorgen over tijdige uitwerking

PFZW is voorstander van de vernieuwing van het pensioenstelsel, net als wij.

PFZW is, met de BPP, dan ook van mening dat de nieuwe WTP een goede basis geeft voor een toekomstbestendige pensioenregeling die zal bijdragen aan koopkrachtbehoud voor met name gepensioneerden.

Het overleg over deze nieuwe PFZW regeling ligt primair bij sociale partners in een goede samenwerking met PFZW. Daarnaast is weliswaar aan de BPP het wettelijk  hoorrecht toegekend, maar de invulling daarvan door sociale partners is weinig spontaan tot nu toe.

De oorzaak daarvan lijkt te liggen in de taakverdeling tussen sociale partners en pensioenfondsbesturen bij de tot stand koming van de nieuwe regelingen. Waar vanouds en ook in de periode na de transitie de rol van sociale partners zich beperkt tot de inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke zaken en de toekomstige opbouw van pensioenen, is in het wetsontwerp een initiërende rol aan hen toebedeeld voor het transitieplan. 

De herverdeling van vermogens tussen generaties is echter een primaire en wat ons betreft uitsluitende taak van de pensioenfondsbesturen. De door ons bepleite aanpassing van het wetsontwerp op dit punt is echter niet volwaardig gehonoreerd, maar vertaald in een hoorrecht. Het eindoordeel over de evenwichtigheid van de afspraken behoort naar onze overtuiging tot het domein van de pensioenfondsbesturen met een betrokken rol daarbij van de organisaties van gepensioneerden.