Nieuw op de site

Beleggingen PFZW in teerzandolie
De laatste tijd zijn er door diverse BPP leden vragen gesteld over de beleggingen van PFZW in teerzandolie. Het stand punt dat door de BPP in de Pensioenraad van PFZW mede is onderschreven treft u hier aan.
Lees verder
juni nummer Ons Pensioen is er
Zojuist is de nieuwste versie van ons ledenblad Ons Pensioen verschenen. Zeker de moeite van het lezen waard. Wellicht ook interessant voor uw oud-collega die nog geen lid is? En wat let u om hem of haar een jaarlidmaatschap cadeau te doen? Het kost u slechts € 11,-- en u helpt ons en daarmee ook u zelf. Immers meer leden betekent meer invloed. De aanmelding moet wel door het nieuwe lid zelf gebeuren.En dat kan eenvoudig via de web…
Lees verder
Bijna pensioenakkoord geen oplossing
Het vandaag via de Telegraaf in de publiciteit gekomen concept akkoord over de toekomst van ons pensioenstelsel lost concreet weinig op en levert wel veel nieuwe financiële problemen op. Wie die rekening moet gaan betalen is eveneens onduidelijk.  De BPP heeft vele inhoudelijke bezwaren op basis van hetgeen nu bekend is. Te veel belangrijke details zijn niet of niet voldoende geregeld. Wie daarvan wil kennisnemen kan dat hier lezen,…
Lees verder
Tweede Kamer weigert aanpassing rekenrente pensioenen
Dinsdag 22 mei is het debat over het initiatiefwetsvoorstel van 50Plus in de Tweede Kamer voortgezet. Daarbij is gebleken dat het voorstel niet op een meerderheid kan rekenen. Het is eigenlijk een schande dat het evenwichtige voorstel van 50Plus om een basis van 2% in de rekenrente te leggen het niet heeft gehaald. Bij meerdere debatten blijkt dat het huidige FTK aan herziening toe is. Dat wordt breed erkend maar alsmaar vooruit gesc…
Lees verder
Hoorzitting Tweede Kamer over FTK op 17 mei
In opdracht van de politiek heeft een extern bureau de wijzigingen van 2015 in het Financieel Toetsingskader (FTK) geëvalueerd. Jammer genoeg ging dit voornamelijk over de toen aangebrachte wijzigingen en niet over het FTK en de daarin voorgeschreven rekenrente als zodanig. Voor de meer geinteresseerde lezer die niet bang is voor enige techniek toch wel interessant om er kennis van de te nemen. In het bijzonder de inbreng voor de dis…
Lees verder
Algemene Ledenvergadering 2018 succesvol
Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 18 april jl. in Doorn vielen belangrijke besluiten. Gastspreker Gisella van Vollenhoven maakte de middag compleet met een discussie over de pijnpunten in ons pensioensysteem. Allereerst benoemden we een nieuwe voorzitter in de persoon van Liesbeth Schaap. Zij beloofde om samen met de andere bestuursleden krachtig in te zetten op de ledenwerving. Een tweede thema waar zij bijzonder aandacht aan…
Lees verder
Vijf vragen aan de nieuwe voorzitter
De ALV benoemde Liesbeth Schaap (67) tot nieuwe voorzitter. In vijf vragen maken wij kennis met de eerste vrouwelijke voorzitter van de BPP. ‘Een sterke en grote belangenvereniging is naar mijn mening onmisbaar.’ Liesbeth Schaap is al sinds enkele jaren BPP bestuurslid. Voorafgaand aan haar pensioen was zij onder meer werkzaam als P&O-adviseur en in de rechtspraktijk. Samen met haar echtgenoot woont zij met veel plezier in het mooie …
Lees verder
Startschot campage ledenwerving
De aanwezigen op de ALV hebbben hem al gezien: de gloednieuwe BPP folder. Daarmee geven wij het startschot aan een grote ledenwerfcampage. Met de introductie van een nieuwe folder heeft de Algemene Ledenvergadering van de BPP besloten tot een grote ledenwerfcampagne.De belangenbehartiging op het gebied van onze pensioenen op basis van de kracht van argumenten is bij de BPP dik in orde, zo concludeerden de aanwezigen. Maar de kracht …
Lees verder
Actualiteiten pensioendossier maart 2018
De afgelopen weken is er op het terrein van de pensioenen weer veel gesproken in de politiek. Maar net als in de SER is de voortgang van de besluitvorming het best te vergelijken met het tempo van een gletsjer en dus nauwelijks waarneembaar. Toch doen wij in bijgaand artikel redelijk uitvoerig verslag met daarin ook een verwijzing naar een aantal interessante documenten en artikelen.
Lees verder
De rol van de vakbeweging
Vandaag lazen wij in PensioenPro een interessante column van Jan Tamerus, actuaris bij PGGM, die ons uit het hart gegrepen is. Bent u geinteresseerd in de actuele pensioenontwikkelingen, lees zijn column dan hier.
Lees verder