Logo PFZW belangenvereniging

Besluitvorming pensioenakkoord uitgesteld

21-06-2020

Afgelopen vrijdag heeft de FNV de besluitvorming rond het pensioenakkoord uitgesteld. Dat is enerzijds begrijpelijk, anderzijds toch vooral teleurstellend.

Begrijpelijk, omdat ook wij hebben geconstateerd dat er slechts een gebrekkige mate van openheid is geboden. Een aantal berekeningen die klaar waren, waren niet verstrekt. Dat is overigens nu wel het geval. Maar veel helderheid geven die berekeningen niet, zoals wij reeds hadden aangenomen. Echt inzicht zal pas ontstaan nadat de wetgeving is afgerond en pensioenfondsbesturen daar invulling aan hebben gegeven met de door hen te maken keuzes.

Teleurstellend, omdat verder uitstel van de besluitvorming onnodig is wanneer iedereen, zoals ook wij als BPP hebben gedaan, vertrouwen stelt in de intenties van de afspraken. En daarbij de eigen onderhandelaars het vertrouwen geeft waarop zij terecht aanspraak maken. Want bij dit alles staat vast, dat de slechtst mogelijke uitkomst een definitieve afwijzing van het concept akkoord is.

In 2008 is eerder een conceptakkoord naar de prullenbak verwezen, waarvan nu is aangetoond dat bij aanvaarding toen nauwelijks indexatie achterstand zou zijn ontstaan. Datzelfde mag niet nogmaals gebeuren, anders blijft de dreiging van kortingen en geen ruimte voor indexatie bestaan in de komende jaren.

Onze vraag om verduidelijking

Zowel CNV als onze eigen Koepel Gepensioneerden hebben, op basis van alle beschikbare informatie en vele gesprekken met de betrokken adviseurs, wel een voorlopig standpunt durven geven over de pensioenplannen. Ook wij eisen op bepaalde punten meer duidelijkheid over de achterliggende berekeningen. Zoals toegezegd zullen wij die ook krijgen. Bovendien vragen wij op enkele belangrijke punten die wij hebben geformuleerd om aanvullingen op de plannen. Maar de basis van het voorliggende conceptakkoord is in onze ogen zeker aanvaardbaar.

Inmiddels heeft minister Koolmees onder druk van diverse partijen met een brief aan de Tweede Kamer alle documenten met betrekking tot het pensioenakkoord vrij gegeven, zie onze laatste berichtgeving

Hoe nu verder

Wat het vooruitschuiven van de besluitvorming betekent voor de verdere aanpak zal de komende weken moeten blijken. Wij hopen dat het tot een oplossing komt. Het handhaven van de huidige situatie is voor iedereen, maar vooral voor de gepensioneerden het slechts denkbare maar nu wel dreigende scenario.

Doordat de FNV nog geen besluiten heeft kunnen nemen, is het verdere traject van de behandeling zeer onder druk komen te staan. De planning was al krap. Wil het huidige kabinet de wetsvoorstellen nog kunnen afronden, dan moeten de plannen voor het zomerreces van de Tweede Kamer zijn ingediend en in hoofdlijnen besproken. Daarna volgt het wetgevingstraject.
Ga terug