Logo PFZW belangenvereniging

Miljoenennota 2021 getekend door onzekerheid

15-09-2020

De Miljoennota schetst nog meer dan anders een onzeker beeld wat betreft inhoud en uitkomsten van het beleid voor volgend jaar. Deze onzekerheid komt voort uit de onvoorspelbare ontwikkelingen rondom de coronacrisis.

Die treft immers de economische ontwikkelingen en de daarmee samenhangende werkgelegenheid en inkomens. De koopkrachtplaatjes, zeker ook voor de ouderen, zijn bepaald niet florissant. Ook al zijn tal van ontwikkelingen zoals de lokale lasten en kosten van de zorg daarin niet herkenbaar terug te vinden. Gemiddelde cijfers die in de koopkrachtplaatjes worden verwerkt, zeggen immers niets over de individuele situatie waarmee mensen in de praktijk worden geconfronteerd.

En ons pensioen?

Ook over de pensioeninkomens bestaat onzekerheid. Het staat nog steeds niet vast of aan de dreigende, en in onze ogen overigens onnodige, kortingen kan worden ontkomen. Het kabinet kondigt weliswaar aan dat de uitvoering van het pensioenakkoord in wetgeving met voortvarendheid ter hand zal worden genomen. Maar er bestaat nog geen duidelijkheid over de methode waarop de bestaande rechten worden omgezet naar het vernieuwde systeem.

Datzelfde geldt voor het beleid dat de fondsen in de komende vijf jaar zullen voeren, voorafgaand aan de invoering van het nieuwe stelsel. Wij zijn van mening dat de uitgangspunten die voor het nieuwe stelsel gelden ook in de overgangsperiode moeten worden toegepast. Zo komt er een einde aan een periode van meer dan tien jaar van niet indexeren en dreigende kortingen.

Volwaardige positie aan tafel

In de afgelopen periode hebben wij dankzij goede contacten met kabinet, pensioenfondsen en sociale partners erkenning gevonden voor een aantal van onze standpunten. Toch zijn wij op cruciale momenten onvoldoende betrokken geweest bij de uiteindelijke besluitvorming. Wij eisen daarom bij de verdere uitwerking van het pensioenakkoord een volwaardige positie aan tafel. Zodat met de belangen van gepensioneerden op een evenwichtige wijze rekening kan worden gehouden. Zonder onze instemming zal het benodigde draagvlak voor de wijzigingen immers al snel ontbreken.

Meer weten

Hieronder treft u de belangrijkste stukken van Prinsjesdag aan: de Troonrede, de Miljoenennota 2021, de Macro Economische Verkenningen en de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de overige begrotingshoofdstukken nemen wij daarnaast een link op naar de betreffende website van de Rijksoverheid.

De Troonrede( ReadSpeaker Lees PDF voor)
Miljoenennota( ReadSpeaker Lees PDF voor)
Macro Economische Verkenningen( ReadSpeaker Lees PDF voor)
Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid( ReadSpeaker Lees PDF voor)
Overige relevante stukken

De komende dagen volgen wij natuurlijk de Kamerdebatten en verdiepen ons nader in de voor ons relevante onderwerpen. Nadere informatie of nieuwe inzichten en commentaren voegen wij via deze pagina toe.

Ga terug