Logo PFZW belangenvereniging

Koolmees in pensioenbrief aan Tweede kamer

25-09-2020

De minister van SZW heeft de Tweede Kamer een verzamelbrief( ReadSpeaker Lees PDF voor) gestuurd met informatie over verschillende pensioenthema’s.

We lopen ze hieronder in het kort even langs:

  • De informatie aan deelnemers van een verbeterde premieregeling betreffende de verschillen in uitkomsten bij een vaste en een variabele uitkering wordt aangepast. Dit is van belang voor verzekeraars, maar ook voor pensioenfondsen die de Wet verbeterde premieregeling (Wvp) uitvoeren.
  • Via diverse kanalen is in eenvoudige taal uitgelegd wat er verandert met het nieuwe pensioencontract. Het ministerie zal in gesprek gaan met de betrokken partijen om hier na afronding van het wetgevingsproces een vervolg aan te geven.
  • Er wordt gewerkt aan uniformering en wettelijke verankering van het partnerbegrip. De minister gaat in gesprek met de pensioensector om eventuele uitvoeringsproblemen te bespreken. De Pensioenfederatie hecht hieraan, want dergelijke problemen lijken zeker niet uitgesloten.
  • De minister gaat in gesprek met ouderen- en jongerenorganisaties over de vorm van inspraak bij het invaren van bestaande aanspraken.
  • De minister gaat in op de vermeende discrepantie tussen de presentatie van de uitwerking van het pensioenakkoord en een artikel van een actuaris in PensioenPro die stelt dat indexatie voor huidige ouderen definitief uit het zicht verdwijnt. De minister herhaalt dat het pensioen in het nieuwe contract meer gaat meebewegen met de economie, doordat er minder bufferopbouw is. De minister erkent dat bij de huidige lage dekkingsgraden indexatie verder weg is dan bij een startdekkingsgraad van 100% zoals verondersteld bij de vergelijking van het oude en het nieuwe contract.
  • Uit een overzicht blijkt dat de effectieve pensioenleeftijd tussen OESO-landen sterk uiteenloopt.
  • De effectieve pensioenleeftijd in Nederland ligt dicht bij het gemiddelde in de OESO-landen. De effectieve pensioenleeftijd is afgelopen jaren in veel landen gestegen, mede vanwege beleidswijzigingen vanwege vergrijzing. Het belang van specifieke regelingen voor de publieke sector en voor zware beroepen neemt in veel landen af. De minister concludeert dat hervormingen van het pensioenstelsel ook in de toekomst nodig zullen blijven.
  • De minister stuurt tevens het rapport van CPB/Netspar over de lage rente ( ReadSpeaker Lees PDF voor) en de toekomst van pensioenen naar de Tweede Kamer. De minister is het eens met de onderzoekers dat de uitwerking van het Pensioenakkoord prioriteit verdient en dat meer inzicht nodig is voor beslissingen over de verhouding tussen omslagfinanciering en kapitaaldekking. De Pensioenfederatie heeft in een eerder bericht op de website al gereageerd op dit onderzoek naar de lage rente.

Bron: ministerie van SZW / Pensioenfederatie

Ga terug