Logo PFZW belangenvereniging

Gaan aangepaste levensverwachtingen kortingen voorkomen?

28-09-2020

Afgelopen week publiceerde het Actuarieel Genootschap (AG) de nieuwe prognosetafels 2020 voor de levensverwachting. Deze tafels zijn van belang voor de berekening van de verplichtingen van de pensioenfondsen en voor de premieberekening.

Deze landelijke cijfers geven aan dat voor een pensioenfonds als PFZW de invloed op de dekkingsgraad ongeveer 2% punt positief zou zijn en het effect op de premie ongeveer -0,4% punt zou zijn. Daarbij geldt wel de kanttekening dat deze cijfers nog niet definitief zijn omdat de waargenomen fondsspecifieke effecten pas eind van dit jaar duidelijk worden. 

Een tweede kanttekening die wij plaatsen is dat andere elementen die van invloed kunnen zijn op de premie nog volop in discussie zijn en waarschijnlijk wel tot een verhoging van de premie zullen leiden. 

Afhankelijk van de samenstelling van de fondspopulatie zullen de uitkomsten voor andere fondsen enigszins kunnen afwijken, omdat de afwijking van de prognosetabellen per leeftijdscategorie niet hetzelfde is. Fondsen met relatief veel jongeren in het bestand hebben daarom een groter effect dan fondsen met vooral veel ouderen.

Omdat deze tweejaarlijkse technische aanpassing voor fondsen in de gevarenzone voor kortingen eind dit jaar echter van grote betekenis kunnen zijn op de vraag of kortingen wel of niet moeten plaats hebben, menen wij er goed aan te doen deze algemene informatie reeds nu met u te delen.

Ga terug