12-07-2022

Update nieuw pensioenstelsel

De wet voor een nieuw pensioenstelsel ligt klaar in de Tweede Kamer om besproken te worden. Hoe gaat het verder nu net het zomerreces is aangebroken?

Hoe zat het ook al weer?

In 2019 hebben het kabinet en sociale partners in het Pensioenakkoord een breed pakket aan maatregelen met elkaar afgesproken voor een nieuwe pensioenwet. Eind maart is de uitwerking daarvan in de Wet toekomst pensioenen (Wtp) door minister Carola Schouten (Pensioenen) aan de Tweede Kamer aangeboden voor behandeling. Hoe staat het daar nu mee?

Vertraging

De bespreking in de Tweede Kamer heeft enige vertraging opgelopen. De planning is nu dat het eerste inleidende debat over het wetsvoorstel direct na het zomerreces van de Tweede Kamer plaats vindt. Na de behandeling in de Tweede Kamer volgt ook nog een grondig debat in de Eerste Kamer.

Reactie BPP

Onze reactie daarop is in eerste instantie positief, omdat wij zorgvuldigheid belangrijker vinden dan snelheid bij een zo ingrijpend en veelomvattend wetsvoorstel. Bovendien wensen wij als gezamenlijke ouderenorganisaties inspraak te hebben bij belangrijke wijzigingen, voordat we definitief kunnen instemmen.

Tegelijkertijd weten wij dat de pensioenfondsen genoeg tijd moeten hebben om de invoering van het nieuwe stelsel verantwoord te laten plaats vinden. Het overleg van sociale partners om tot een nieuwe regeling te komen, kan namelijk pas goed van de grond komen als de wetteksten definitief zijn vastgesteld. Wij hopen natuurlijk van harte dat daardoor geen verdere vertraging nodig is.

Hoe verder?

De komende zomerperiode valt er dus weinig nieuws te verwachten, maar in de maanden september en oktober des te meer. Niet alleen over het wetsontwerp, maar ook over de blijvende inflatie en de zorg over onze koopkracht. Wij houden u op de hoogte!

Terug naar nieuwsoverzicht