16-05-2023

Wel of niet bij voorbaat bezwaar maken tegen invaren

Wel of niet bij voorbaat bezwaar maken tegen invaren

Ons bereiken vele vragen of het verstandig is gehoor te geven aan de oproep van enkele groeperingen om nu alvast bezwaar aan te tekenen tegen het invaren voor het geval de Eerste Kamer de komende weken alsnog de Wet Toekomst Pensioenen (Wtp) zal goedkeuren.

Het is bekend dat niet iedereen voorstander is van de Wet Toekomst Pensioenen (Wtp) en de daaruit voortvloeiende overzetting (transitie) van de bestaande aanspraken naar een persoonlijk pensioenpotje.

Wij zijn als BPP tot een genuanceerd standpunt gekomen Onze conclusie ten aanzien van de Wtp is, dat het wetsontwerp zeker niet volmaakt is doch wel aanzienlijk beter dan het huidige stelsel.

Voor wat betreft de positie van gepensioneerden telt voor ons zwaar dat de te verwachten indexatie in het nieuwe stelsel in zijn algemeenheid beter zal zijn dan in het huidige stelsel.

De vraag die veel wordt gesteld is of op het moment van invaren gepensioneerden er wel op vooruit zullen gaan. Die is nu nog moeilijk te beantwoorden omdat het nogal complex is.

Zo moeten na de invoering van de Wtp door sociale partners en het pensioenfondsbestuur nog tal van keuzes worden gemaakt alvorens de precieze effecten daarvan kunnen worden berekend.

Bij het overleg hierover zullen we als BPP nauw betrokken zijn. Onze inschatting op grond van de huidige indicaties is dat het zeker voor de gepensioneerden gunstig zal uitpakken, wederom ten opzichte van de huidige situatie.

De Wtp biedt bovendien waarborgen dat de omzetting voor alle leeftijdsgroepen op een evenwichtige wijze moet worden ingevuld.

Kortom, wij kunnen op basis van de huidige gegevens niets bedenken waarom bezwaar tegen het invaren gemaakt zou moeten worden.

Integendeel, wij hebben de indruk dat er bij de transitie naar het nieuwe stelsel sprake kan zijn van enige verbetering van de lopende uitkeringen.

Waarom drukt de BPP zich in de gekozen formuleringen dan toch redelijk voorzichtig uit, zult u wellicht zeggen.

De hoofdreden daarvan is dat wij niet kunnen voorspellen wat de financieel-economische ontwikkelingen tussen nu en het moment van invaren zullen zijn. Dit kan natuurlijk niemand met zekerheid voorspellen. Een harde uitspraak “u gaat erop vooruit” is uitsluitend om die reden niet te geven. Wel geldt ook hierbij dat de effecten van de financieel-economische ontwikkelingen in het oude stelsel zeer waarschijnlijk negatiever zullen zijn dan in de Wtp.

Wij begrijpen de onzekerheid bij velen in dit stadium en proberen via dit antwoord, en de zojuist gepubliceerde special van Ons Pensioen over de Wtp, onze leden zo uitvoerig mogelijk voor te lichten.

Het zal duidelijk zijn dat wij eigenlijk geen aanleiding zien het indienen van bezwaar tegen het invaren in dit stadium aan te bevelen. Mocht men persoonlijk redenen vinden om toch bezwaar tegen het invaren te aan te tekenen, dan is iedereen natuurlijk vrij dit te doen. Onze conclusie is echter dat feitelijk de juridische en inhoudelijke gronden daarvoor ontbreken.


Reacties of aanvullende vragen op dit bericht zijn natuurlijk zeer welkom. Richt u die dan aan contact@pfzw-belangenvereniging.nl

Terug naar nieuwsoverzicht