Logo PFZW belangenvereniging

Nieuw op de site

Schaderegeling ABP
Ambtenarenfonds ABP heeft een schaderegeling in het leven geroepen voor gepensioneerden die extra financiële schade hebben opgelopen vanwege een nabetaling van hun pensioen De regeling geldt voor ongeveer vijftienduizend mensen. Daaronder ook veel BPP leden. Vele gepensioneerde ambtenaren kregen vorig jaar extra pensioengeld van ABP, omdat ze daarvoor jarenlang te weinig hadden gekregen. Dat gold met name voor mensen waarvan de par…
Lees verder
Meer over pensioenen en indexatie
Onlangs ontvingen wij vele tientallen mails van boze gepensioneerden nadat PFZW hen had bericht dat ook in 2022 indexatie niet zal kunnen plaats vinden. Oorzaak de nog steeds geldende ridicule rekenregels op basis waarvan Pensioenfondsen hun verplichtingen moeten berekenen.Het bestuur van de BPP heeft daarom ons standpunt met betrekking tot die voorgeschreven rekenrente nog eens onder de aandacht gebracht van alle betrokken instantie…
Lees verder
Wederom fopspeen voor gepensioneerden
In veel media wordt gewag gemaakt van een Kabinetsbesluit de pensioenen daadwerkelijk te gaan verhogen vanaf 2022.Voor iedereen die de tijd heeft genomen dit Kabinetsvoornemen echt te bestuderen blijkt onmiddellijk dat voor de overgrote meerderheid van de gepensioneerden ,maar ook voor de actieve deelnemers, een fopspeen is die niets oplevert.Voor een uitgebreider bericht verwijzen wij graag naar de meest recente nieuwsbrief van de K…
Lees verder
Vervroegde pensionering (rvu)
De werkdruk in vele sectoren die vallen onder pensioenfonds PFZW is groot. Ondanks de flexibele pensioenleeftijd die de regeling kent, dreigt de pensioengerechtigde leeftijd voor sommige groepen te hoog te zijn om die vanuit een werkzame situatie te bereiken.In het kader van het pensioenakkoord is afgesproken dat in beperkte mate uittreden drie jaar voorafgaande aan de pensioenleeftijd mogelijk zou worden. Thans worden daarover in ca…
Lees verder
Geslaagde ALV
Dinsdag 26 oktober waren ruim 60 personen aanwezig bij de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de BPP. Zowel in de ochtend tijdens het huishoudelijke deel van de vergadering als in de middag bij het thema over het beleid van de Koepel Gepensioneerden, was sprake van een geanimeerde discussie.Inmiddels hebben wij alle stukken van het huishoudelijke deel van de vergadering zoals die behandeld zijn op de website geplaatst.Ook de geh…
Lees verder
Het is nu of nooit.
Gelukkig heeft het effect dat het onnodig belemmeren van indexatie mogelijkheden van pensioenfondsen oplevert voor de koopkracht van gepensioneerden steeds meer aandacht. Ook verschillende media en enkele politieke partijen erkennen in toenemende mate dat er nu wat moet gebeuren.Wij wijzen er al langer op dat het onlogisch en onverteerbaar is dat door partijen die een nieuw stelsel bepleiten vanuit de erkenning dat het huidige stelse…
Lees verder
ALV BPP dinsdag 26 maart
Komende dinsdag is het zover. Na een uitstel van ruim 1,5 jaar vindt dan voor het eerst na het uitbreken van de Corona pandemie weer een fysieke jaarvergadering plaats van de BPP. Ruim 80 personen hebben zich hiervoor aangemeld en daarnaast zijn er een aantal leden die de voorkeur hebben aangegeven de bijeenkomst liever via een streamingdienst te volgen. Het beloofd al met al een interessante bijeenkomst te worden waarbij in het midd…
Lees verder
Belang gedegen ouderenbeleid onderstrepen
De Koepel Gepensioneerden wil samen met ANBO en KBO-PCOB een peiling onder de leden houden over hoe zij het ouder worden ervaren. Het bestuur van de BPP onderschrijft het belang hiervan.Wij hopen daarom dat u als lid van de BPP wilt helpen door de vragenlijst in te vullen via deze link. Het invullen duurt circa vijf minuten. Met de gegevens uit dit onderzoek kunnen de gezamenlijke ouderenorganisaties het nieuwe kabinet nog beter duid…
Lees verder
Druk om te indexeren neemt toe
Opnieuw zal de komende week door de Koepel Gepensioneerden, samen met de andere ouderenorganisaties, de druk op het Kabinet worden opgevoerd om indexatie van de pensioenen vanaf 1 januari 2022 reëel mogelijk te maken.Duidelijke stappen zullen moeten worden gezet om het vertrouwen in de toekomstige stelselwijziging niet verder aan te tasten. Zie ook de meest recente nieuwsbrief hierover van de Koepel Gepensioneerden.Daar komt voor de…
Lees verder
Integraal ouderenbeleid in het regeerakkoord
Veel van onze berichten gaan over de actuele ontwikkelingen rondom onze pensioenen. Maar via de Koepel Gepensioneerden zijn wij ook betrokken bij tal van andere onderwerpen die een integrale aanpak van het ouderen beleid tot stand moeten brengen.Tijdens de algemeen politieke beschouwingen van afgelopen week is veel aandacht geweest voor ons manifest dat we eerder aanboden aan Mariette Hamer als informateur, om de daarin genoemde onde…
Lees verder