Nieuw op de site

december nummer Ons Pensioen is er
Zojuist is de nieuwste versie van ons ledenblad Ons Pensioen verschenen. Zeker de moeite van het lezen waard. Wellicht ook interessant voor uw oud-collega die nog geen lid is? En wat let u om hem of haar een jaarlidmaatschap cadeau te doen? Het kost u slechts € 11,-- en u helpt ons en daarmee ook u zelf. Immers meer leden betekent meer invloed. De aanmelding moet wel door het nieuwe lid zelf gebeuren.En dat kan eenvoudig via de web…
Lees verder
2020/2021: dreigende kortingen
Het is onaanvaardbaar dat zowel de SER als ook de overheid in gebreke blijven als het gaat om besluitvorming ten aanzien van het toekomstige pensioenstelsel. Door het mislukken van het pensioenoverleg dreigen nog steeds, als gevolg van het rigide financieel toetsingskader, onnodige kortingen. Dat het Kabinet wel maatregelen wil nemen om deze kortingen te voorkomen als er een pensioenakkoord voor de toekomst ligt, maar nu niet ingrij…
Lees verder
BPP ronduit teleurgesteld over afketsen pensioenakkoord
Ronduit teleurgesteld is de BPP over het uitblijven van een pensioenakkoord. In een eerste commentaar vragen wij ons zelfs af of de opstelling van de vakbonden wel verantwoord is. Dit ondanks het gegeven dat ook wij onderkennen dat lang nog niet alles naar tevredenheid was opgelost. Maar belangrijke stappen voorwaarts in de vorm van verbeteringen op korte termijn waren wel bereikt en dreigen nu niet door te gaan. Wij hebben de indruk…
Lees verder
Succesvolle manifestatie seniorenorganisaties
Ruim 500 aanwezigen deden in aanwezigheid van minister Koolmees en aanwezige gasten uit de pensioensector een heel duidelijke uitspraak.GEEN PENSIOENAKKOORD OVER ONS MAAR ZONDER ONS!De toezegging van de minister om met ons in gesprek te gaan na afronding van het overleg met de SER is een stap in de goede richting wat dat betreft maar onvoldoende.Bij de verdere uitwerking van alle afspraken eisen wij dat we als volwaardige gesprekspar…
Lees verder
Pensioenakkoord nog steeds niet rond.
Maandag 19 november houden de gezamenlijke gepensioneerdenorganisaties een eigen pensioendebat in de Jaarbeurs te Utrecht.De minister van sociale Zaken zal aanwezig zijn en daar rechtstreeks kunnen kennisnemen dat wij ouderen het beu zijn nog langer te moeten wachten op noodzakelijke wijzigingen in het pensioenstelsel. Indexatie nu is onze centrale eis. Een eis die zowel in het belang is van de gepensioneerden als de nog actieve deel…
Lees verder
Nibud berekent koopkrachtdaling gepensioneerden
Ter voorbereiding op de begrotingsbehandeling heeft 50Plus door Nibud laten berekenen wat de koopkrachtontwikkeling voor gepensioneerden in de afgelopen periode is geweest, Het bevestigt datgene wat wij al langer betogen dat die koopkracht sterk is aangetast voor alle gepensioneerden met een aanvullend pensioen van € 5.000 per jaar of meer.Voor de cijfers zie hier.
Lees verder
Doorbraak in pensioendiscussie lijkt nabij
Eindelijk lijkt er een doorbraak aanstaande in de slepende discussie over de noodzakelijke aanpassing van ons pensioenstelsel.Wanneer althans minister Koolmees, de SER en de politiek gevolg geven aan het uitstekende pleidooi over de te hanteren rekenrente dat onlangs voor het eerst verscheen in het Financieel Dagblad van de hand van Coen Teulings, oud-directeur van het Centraal planbureau (CPB) en thans hoogleraar in Cambridge.De BPP…
Lees verder
Herdruk nummer Ons Pensioen
Veel aandachtige lezers was het al opgevallen. Bij de vervaardiging van het laatste nummer van Ons Pensioen was er het nodige misgegaan. Delen van de tekst waren weggevallen en zelfs enkele pagina's waren voor een ander blad van een zusterorganisatie bestemd. Bij de gecontroleerde drukproeven was alles nog in orde, en wat er precies daarna is fout gegaan ligt vooral in de techniek bij de drukker. De afgelopen week vond daarom van de …
Lees verder
Vul enquête in als uw bijdrage aan pensioendebat
Op 19 november 2018 houden de gezamenlijke ouderenorganisaties een open debat over pensioenen in aanwezigheid van minister Koolmees. Vul onze enquête in, zo kunnen wij samen een krachtig geluid laten horen!De manifestatie gaat met name over de zogenaamde toetsingscriteria die wij hebben geformuleerd voor een nieuw pensioenstelsel. Als gezamenlijke ouderenorganisaties hebben wij die criteria al op 25 februari 2018 vastgesteld en open…
Lees verder
Hartenkreet directeuren 5 grootste Nederlandse pensioenfondsen
Recent hebben de directeuren van de 5 grootste Nederlandse pensioenfondsen een oproep gedaan aan de onderhandelaars over een nieuw pensioenakkoord om nu eindelijk eens tot besluiten te komen. Een oproep die zich daarmee ook richt op het Kabinet.In de oproep wordt niet alleen aandacht besteed aan de noodzaak van besluitvorming, maar wordt ook duidelijk welke van de bestaande knelpunten waarom moeten worden opgelost.De tekst van de opr…
Lees verder