Logo PFZW belangenvereniging

Uw vragen over het akkoord

22-06-2020

Veel leden reageren op onze publicaties over het pensioenakkoord met vragen en opmerkingen. Daar zij wij blij mee! In dit bericht belichten wij de meest voorkomende vragen.

1. Moet het concept pensioenakkoord niet ter beoordeling aan de leden worden voorgelegd?

Gelet op de beperkingen waarmee wij te maken hebben vanwege de coronacrisis, is dit alleen al op praktische gronden niet mogelijk. Bovendien kunnen we vaststellen dat de afspraken passen binnen de marges die wij daarvoor eerder in diverse vergaderingen hebben gesteld. Het akkoord lijkt erg op het reële contract van 2008 waarmee wij ook toen al konden instemmen, maar door de vakbonden werd afgewezen. Hadden wij in 2008 de afspraken van toen doorgevoerd, dan waren de indexaties in de afgelopen tien jaar grotendeels wel doorgegaan, moeten wij nu tot onze spijt vaststellen. Ook toen lagen groepen binnen de FNV onnodig dwars.

Bij de uitwerking in de komende jaren op het niveau van het pensioenfonds, zullen wij de gebruikelijke procedures van ledenraadpleging volgen.

2. Waarom is dit aankomende stelsel zo ingewikkeld?

Wij ervaren het nieuwe systeem als eenvoudiger en beter te communiceren dan het oude. Alleen bestaat dat oude systeem al zoveel jaar dat we het als normaal ervaren. Maar de techniek die achter de schermen werd gehanteerd was minstens zo ingewikkeld als die van het nieuwe stelsel.

Heeft u als gewone deelnemer altijd begrepen waarom pensioenfondsen steeds rijker werden en toch niet konden indexeren? Heeft u ooit gezien welke enorme verschuivingen van vermogens van oud naar jong hebben plaats gevonden? En kon u uitleggen waarom jongeren dezelfde premie moesten betalen als ouderen, terwijl hun ingelegde premies langer rendement konden opleveren?

Een groot aantal van deze vragen komen in het nieuwe stelsel niet meer voor. Maar we geven toe dat er ook in dat nieuwe stelsel zaken zijn die alleen door deskundigen kunnen worden beoordeeld en met een eenvoudige uitleg gecommuniceerd kunnen worden. Daar dragen wij als BPP graag aan bij.

3. Wat wordt er geregeld voor het nabestaanden pensioen?

Het nabestaandenpensioen is een ingewikkeld systeem dat door ingrijpen van de politiek in de ANW (Algemene Nabestaanden Wet) enige jaren terug is ontstaan. De versoberingen die toen in deze basisvoorziening zijn doorgevoerd, blijken voor tal van situaties te ingrijpend. Daarnaast is ook een gat ontstaan dat door pensioenfondsen niet of maar zeer ten dele en op heel verschillende wijze gerepareerd.

Dit onderwerp kwam niet rechtstreeks aan de orde in het pensioendebat, maar wachtte al langere tijd op een advies van sociale partners in de Stichting van de Arbeid (STAR). Dat advies in pas onlangs verschenen en behoeft nadere studie van onze kant. Al wel is duidelijk dat hier nieuwe problemen kunnen ontstaan, alleen al in het kader van de overgang naar een nieuwe systematiek.

De STAR heeft in haar uitwerking een standaardisering voorgesteld, die moet leiden tot een transparanter, begrijpelijker en levensloopbestendiger nabestaandenpensioen. De BPP onderschrijft deze aanbevelingen. Voor nu zijn deze verbeteringen binnen de randvoorwaarden van het pensioenakkoord het maximaal haalbare. Wel vragen wij aandacht voor het voorkomen van problemen bij de overgang naar deze nieuwe systematiek.

4. Hoe lang gaat dit allemaal nog duren?

Het traject waarin de nieuwe wetgeving gestalte krijgt, kan echt niet korter dan in de nu geplande tijd van ruim anderhalf jaar. Dat geeft ons ook de kans om daar waar nodig nog verbeteringen op detailniveau te bepleiten. De invoering van de vernieuwde regelingen op het niveau van de pensioenfondsen moet naar onze mening echt sneller kunnen. In tegenstelling tot de aanvankelijke plannen kan die invoering ook geleidelijk verlopen en niet pas met een klap eind 2026, waarbij de langzaamste het tempo zou bepalen.

Wij roepen pensioenfondsen en sociale partners op nu reeds te beginnen met hun voorbereidingen. Laat het traject van onderhandelen over de regeling, de transitie en de aanpassing van de automatisering zo veel mogelijk parallel lopen met het traject van de parlementaire behandeling.

Helpdesk

Wij zijn voor al uw vragen en opmerkingen bereikbaar en kunnen vaak goed helpen als zich problemen voordoen. Neemt u contact op met onze helpdesk.

Ga terug