Logo PFZW belangenvereniging

BPP: viertal speerpunten voor nader overleg.

05-07-2020

Nu ook de achterban van de FNV in meerderheid heeft ingestemd met het pensioenakkoord kan de verdere behandeling daarvan starten.

Een eerste debat in de Tweede Kamer zal op dinsdag 14 juli plaats hebben en zal het startpunt zijn voor het daarop volgende wetgevingstraject. Voor een deel parallel daaraan kunnen de sociale partners en pensioenfondsen met de concrete invulling en de technische voorbereidingen van start gaan. Veel werk moet dus nog worden verzet en de inbreng daarbij van de gepensioneerdenorganisaties moet zijn geborgd.

Voor dat verdere overleg heeft de BPP, samen met de Koepel Gepensioneerden, een viertal speerpunten benoemd:
1. Er dient ook gedurende de komende periode, voorafgaand aan de definitieve invulling, zekerheid te worden geboden dat kortingen worden voorkomen en een reëel uitzicht op indexatie op basis van de nieuwe rekenmethode ontstaat.
2. Bij het verdere overleg op landelijk en pensioenfondsniveau dienen de gepensioneerdenorganisaties rechtstreeks betrokken te zijn.
3. De taakafbakening tussen sociale partners (nieuwe opbouw en premie) en pensioenfondsbesturen (herverdeling en risicobeleid) dient ook gedurende de transitiefase gewaarborgd te zijn.
4. De rekenrente die wordt gehanteerd voor de omzetting naar het nieuwe stelsel dient recht te doen aan de constatering dat het oude stelsel overtrokken prudent was en de daardoor ontstane achterstand in indexatie correctie vereist.

De komende week komen wij nog met nadere analyses en ook in de komende tijd zullen wij zoals gebruikelijk via de website en andere publicaties onze leden en potentiële leden op de hoogte houden. Maar wij herhalen dat naast de kracht van onze argumentatie  zeker ook in de komende tijd de macht van het aantal een rol zal spelen. Vraag daarom uw  (oud) collega's  lid van de BPP te worden voor slechts € 11,-- per jaar.

Ga terug