Logo PFZW belangenvereniging

De besturing van PFZW

16-09-2021

Het adequaat besturen van een pensioenfonds is de afgelopen jaren steeds zwaarder en ingewikkelder geworden. Terecht worden daarom fikse eisen gesteld aan de kennis en beschikbaarheid van bestuurders.

Veel bedrijfstakpensioenfondsen, waaronder ook PFZW, hebben van oudsher een zogeheten paritair bestuur. Zo’n bestuur is samengesteld uit evenveel vertegenwoordigers namens werkgevers en werknemers. Gelet op de specifieke kennis die van onderscheiden bestuursleden wordt vereist, worden die zetels in toenemende mate bezet door externe deskundigen die het vertrouwen van sociale partners hebben. Wat ons betreft is dit een goede zaak.

PFZW bestuurders liever benoemen

Bij het PFZW bestuur doet zich een specifieke situatie voor met de zetel die namens de gepensioneerden wordt ingenomen. Dit bestuurslid wordt gekozen in plaats van voorgedragen en benoemd. Deze situatie betreuren wij al jaren. Wij geven de voorkeur aan benoeming, onder andere omdat er dan een professionele selectie plaats vindt via een gespecialiseerd bureau. De wijziging in statuten en reglementen die hiervoor noodzakelijk is, kreeg helaas geen meerderheid.

Bredere samenstelling Pensioenraad

De weerstand lijkt vooral te zitten in de consequentie voor de Pensioenraad (het verantwoordingsorgaan binnen PFZW). Dit orgaan wordt nu bezet door benoeming vanuit de voordragende organisaties van werknemers- en gepensioneerden. Dat zou dan op basis van verkiezingen gaan gebeuren. Vanuit de wet is namelijk bepaald dat één orgaan binnen een pensioenfonds gekozen moet worden. De BPP zou verkiezing van de Pensioenraad juist toejuichen, omdat dit ongetwijfeld tot een veel bredere samenstelling van de Pensioenraad zou leiden. Dat zou het draagvlak onder alle stakeholders bevorderen.

Onze inzet voor een goede vertegenwoordiging

Nog belangrijker vinden wij dat de vertegenwoordiging namens gepensioneerden in het bestuur via dezelfde selectieprocedure tot stand komt als die van andere bestuursleden. Dat komt de gewenste continuïteit en directe invloed op de kwaliteit ten goede. De BPP blijft zich inzetten voor een goede en vooral ook gedegen discussie over de vertegenwoordiging bij PFZW op korte termijn. Wellicht doen wij de komende tijd een beroep op u om onze argumenten met uw handtekening te onderstrepen.

Terug naar overzicht