Logo PFZW belangenvereniging

Overleg koopkracht pensioenen stagneert

17-12-2021

De pensioenfondsen worden steeds rijker. Tegelijkertijd zijn de dekkingsgraden van de pensioenfondsen maar heel beperkt verbeterd. Oorzaak: de rente waartegen de verplichtingen moeten worden berekend, is nog altijd extreem laag.

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de rentegevoeligheid van het stelsel sterk verminderd zal worden. Dit akkoord wordt nog verder uitgewerkt in wetgeving. Wat ons betreft moeten de belangrijke details nog steeds beter worden geregeld.

Inmiddels hebben we op aandringen van de gepensioneerdenorganisaties, waaronder de BPP, in Den Haag al wel een beperkte verbetering weten te bereiken. In de komende jaren zal de ruimte om te kunnen indexeren voor pensioenfondsen enigszins vergroot worden. Daardoor kunnen pensioenen in de overgangsperiode naar de nieuwe wetgeving aangepast worden, alsof het nieuwe stelsel al van toepassing is. Dat was althans de toezegging van indertijd minister Koolmees.

Enig soelaas

De uitwerking van deze belofte is tot nu toe echter ronduit teleurstellend. De mate waarin indexatie mogelijk wordt, is over het geheel nog te beperkt. Het biedt alleen enig soelaas aan die fondsen die een beleidsdekkingsgraad boven de 105% hebben. Dat is dus de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden. Helaas vallen vele grote pensioenfondsen, waaronder ook PFZW, daardoor buiten de boot. Onnodig en dus onacceptabel.

De BPP en de Koepel Gepensioneerden pleiten al lang voor een andere aanpak. We willen dat de wijze waarop pensioenfondsen hun verplichtingen mogen berekenen, gebaseerd wordt op dezelfde rente waarmee pensioenfondsen hun premie vaststellen. Veelal ligt die 1 tot 1,5 procentpunt hoger dan de voorgeschreven huidige rente. Uitgaan van deze hogere rente zou rechtvaardiger zijn, zowel tijdens de komende jaren van voorbereiding als bij de transitie zelf.

Pleiten bij PFZW

Dit gevecht voeren wij niet alleen in Den Haag. Ook van de pensioenfondsen zelf eisen wij een meer actieve opstelling in deze discussie. Het is ronduit teleurstellend dat ook de vakbeweging daar meer oog lijkt te hebben voor de belangen van de jongere actieve leden. Over onze opstelling in de pensioenraad (het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds) leest u meer in een apart nieuwsbericht.

Terug naar overzicht