Logo PFZW belangenvereniging

PFZW over uitblijven indexatie

17-12-2021

Heeft u 'm ook ontvangen? Afgelopen maand kregen alle deelnemers van PFZW de jaarlijkse boodschap van het bestuur van PFZW over de indexatie van de pensioenen. Of beter gezegd: dat voor het dertiende opeenvolgende jaar opnieuw geen indexatie zal plaats vinden.

Daar werd de mededeling aan toegevoegd dat het risico op kortingen nu wel erg gering is geworden, maar dat was het dan ook wel.

Woedende reacties

Er werd geen enkel begrip getoond voor de grote problemen waarin steeds meer gepensioneerden hierdoor raken om hun uitgaven te kunnen betalen. Zeker nu de energieprijzen en de daaraan verbonden inflatie de koopkracht steeds meer uithollen. Terecht hebben vele leden daarop woedend gereageerd. Zelfs de oproep dat het bestuur de voorgeschreven wet- en regelgeving naast zich zou moeten neerleggen werd vele malen gehoord. Toch bleek vooral het gebrek aan empathie in de inhoud van het bericht door velen als schrijnend ervaren.

De vraag wat de opstelling van de BPP was en is, zullen wij hieronder belichten.

Discussie in pensioenraad

Al ruim voor de verspreiding van deze communicatie van het PFZW bestuur, hebben de gezamenlijke vertegenwoordigers van de gepensioneerden hierover contact gezocht met het bestuur van het pensioenfonds. We hebben nadrukkelijk verzocht om meer aandacht te geven aan de knellende situatie die voor vele ouderen ontstaat, nu de kosten van levensonderhoud en zorg sterk stijgen. Een oproep die niet voldoende is overgekomen, zo blijkt uit de inhoud van de gewraakte mededeling. In de vergadering van de pensioenraad, het verantwoordingsorgaan van PFZW, hebben wij op 17 december opnieuw onze onvrede over dit gebrek aan empathie in de communicatie met de deelnemers uitgesproken.

Steun ons richting Den Haag

Ook het dringende verzoek om ons publiekelijk te ondersteunen in de besprekingen in Den Haag, waar het gaat om verruiming van de regelgeving gedurende de komende jaren, heeft tot nu toe geen of onvoldoende gehoor gevonden. Dit overigens in het besef dat de wijzigingen die wij eisen in “Den Haag”, daarmee zeker niet automatisch tot stand komen.

Wij zijn het overigens wel eens met het bestuur van het pensioenfonds over het volgende. Zolang de wet- en regelgeving niet verandert, is het voor het fonds onmogelijk om daarmee in strijd te handelen. Zowel in de politiek als bij het fonds is men zich er kennelijk onvoldoende van bewust, dat onze voorwaardelijke ondersteuning van de hoofdlijnen van het pensioenakkoord vrijwel zeker komt te vervallen bij volharding in de huidige standpunten. Zonder onze instemming zal het draagvlak onder de regeling afbrokkelen, met alle gevolgen van dien.

Opstelling sociale partners

In de vele gesprekken die wij en de Koepel Gepensioneerden de afgelopen weken hebben gevoerd, wordt door de sociale partners steeds beklemtoond dat de belangen van jongere deelnemers niet mogen worden geschaad. Noch tijdens de transitieperiode noch op het moment van de transitie zelf. En wij zijn het daar natuurlijk mee eens. Wij zijn immers voor een evenwichtig beleid dat recht doet aan allen. Al was het alleen maar omdat anders het draagvlak onder de pensioenen wordt aangetast.

Maar dat vergt tevens een zorgvuldige afweging van de belangen van de oudere deelnemers. Daar is minder aandacht voor, het lijkt er steeds meer op dat die belangen zelfs worden verwaarloosd. Terwijl het juist de gepensioneerden zijn die nu zwaar worden aangetast in hun koopkracht. Dat geldt ook voor allen die de komende jaren met pensioen willen gaan. Zij kunnen niet wachten op de datum waarop het vernieuwde stelsel hopelijk wel soelaas zal bieden. Zij moeten NU worden tegemoet gekomen.

Belang van onafhankelijke ouderenorganisaties

In de huidige bestuursstructuur schuilt een gevaar dat nu steeds duidelijker wordt, zeker bij de grotere pensioenfondsen. Daar zijn vaak dezelfde personen verantwoordelijk voor zowel het centrale pensioenbeleid, als voor het bestuur van die fondsen. Daarom is een onafhankelijke belangenbehartiging meer dan ooit gewenst. Dat geldt zowel op het niveau van de pensioenfondsen zelf, als ook voor het overleg in het Haagse.

Daarom een dringende oproep aan onze leden om hun nog niet aangesloten (oud)collega's te vragen lid te worden.

Terug naar overzicht