Logo PFZW belangenvereniging

Nieuw op de site

Uw tips voor meer leden
Belangrijk item op de ALV: hoe zetten we in op bekendheid en groei van onze BPP. Bestuurslid Rob van Vredendaal zette onze acties op een rijtje. Ook leden brachten ideeën aan. Van zichtbaar worden op internetfora tot een welkomstpakketje voor nieuwe leden…Op de ALV lichtte Rob van Vredendaal de uitkomsten van het ledenonderzoek toe dat we eerder dit jaar hielden. Om onze bekendheid en toegankelijkheid te vergoten, zet de BPP nu in…
Lees verder
Welkom nieuw lid: Loe Schout
Nieuwe leden versterken onze vereniging. Wat beweegt hen om lid te worden van de BPP? Loe Schout: “Hopelijk schakelt PFZW ook volledig over van fossiele naar groene investeringen.”Loe Schout (68) heeft een volle agenda als hij de BPP aan de lijn krijgt. Toch maakt hij graag tijd voor een interview met de BPP. Gelukkig maar, want anderhalve week later volgt een boeiend gesprek. Schout realiseerde samen met vrienden en bekenden het…
Lees verder
BPP zet hard in op indexatie NU
Op alle fronten zetten wij ons hard in om  verruiming van de mogelijkheden tot indexatie van de pensioenen af te dwingen.Dat doen we samen met de Koepel Gepensioneerden in het landelijk overleg met overheid en sociale partners, en dat doen we als BPP binnen de Pensioenraad van PFZW.Van ons pensioenfondsbestuur vragen wij meer begrip voor de moeilijke positie van gepensioneerden nu de kostenstijging alsmaar verder toeneemt. Een meer a…
Lees verder
Schaderegeling ABP
Ambtenarenfonds ABP heeft een schaderegeling in het leven geroepen voor gepensioneerden die extra financiële schade hebben opgelopen vanwege een nabetaling van hun pensioen De regeling geldt voor ongeveer vijftienduizend mensen. Daaronder ook veel BPP leden. Vele gepensioneerde ambtenaren kregen vorig jaar extra pensioengeld van ABP, omdat ze daarvoor jarenlang te weinig hadden gekregen. Dat gold met name voor mensen waarvan de par…
Lees verder
Eindejaarsnummer Ons Pensioen is uit
Het 4e en laatste nummer van 2021 van ons ledenblad Ons Pensioen is uit. Een dezer dagen zal het bij onze leden in de bus vallen.Wij plaatsen het steeds ook op onze website omdat u daar de gehele inhoud ook kunt beluisteren. Voor onze leden die moeite hebben om de teksten te lezen is dat een mogelijkheid die blijkens reacties op prijs wordt gesteld. U hoeft slecht op de link Ons Pensioen te klikken om naar de luisterfunctie te gaan.
Lees verder
Meer over pensioenen en indexatie
Onlangs ontvingen wij vele tientallen mails van boze gepensioneerden nadat PFZW hen had bericht dat ook in 2022 indexatie niet zal kunnen plaats vinden. Oorzaak de nog steeds geldende ridicule rekenregels op basis waarvan Pensioenfondsen hun verplichtingen moeten berekenen.Het bestuur van de BPP heeft daarom ons standpunt met betrekking tot die voorgeschreven rekenrente nog eens onder de aandacht gebracht van alle betrokken instantie…
Lees verder
Wederom fopspeen voor gepensioneerden
In veel media wordt gewag gemaakt van een Kabinetsbesluit de pensioenen daadwerkelijk te gaan verhogen vanaf 2022.Voor iedereen die de tijd heeft genomen dit Kabinetsvoornemen echt te bestuderen blijkt onmiddellijk dat voor de overgrote meerderheid van de gepensioneerden ,maar ook voor de actieve deelnemers, een fopspeen is die niets oplevert.Voor een uitgebreider bericht verwijzen wij graag naar de meest recente nieuwsbrief van de K…
Lees verder
Vervroegde pensionering (rvu)
De werkdruk in vele sectoren die vallen onder pensioenfonds PFZW is groot. Ondanks de flexibele pensioenleeftijd die de regeling kent, dreigt de pensioengerechtigde leeftijd voor sommige groepen te hoog te zijn om die vanuit een werkzame situatie te bereiken.In het kader van het pensioenakkoord is afgesproken dat in beperkte mate uittreden drie jaar voorafgaande aan de pensioenleeftijd mogelijk zou worden. Thans worden daarover in ca…
Lees verder
Geslaagde ALV
Het kon weer! Op 26 oktober bezochten ruim zestig mensen onze algemene ledenvergadering in Doorn. De dag werd gekenmerkt door een geanimeerde discussie, zeker bij de prettige presentatie van John Kerstens over het beleid van de Koepel Gepensioneerden.Inmiddels hebben wij alle stukken van het huishoudelijke deel van de vergadering op de website geplaatst. Ook de gehouden presentaties en het concept notulen staan erbij. U kunt deze doc…
Lees verder
Het is nu of nooit.
Gelukkig heeft het effect dat het onnodig belemmeren van indexatie mogelijkheden van pensioenfondsen oplevert voor de koopkracht van gepensioneerden steeds meer aandacht. Ook verschillende media en enkele politieke partijen erkennen in toenemende mate dat er nu wat moet gebeuren.Wij wijzen er al langer op dat het onlogisch en onverteerbaar is dat door partijen die een nieuw stelsel bepleiten vanuit de erkenning dat het huidige stelse…
Lees verder