header afbeelding

Algemene Ledenvergadering

De BPP houdt jaarlijks een Algemene Ledenvergadering (ALV). Wij nodigen alle leden daarvoor van harte uit. Op de ALV legt het bestuur ALV verantwoording af over het gevoerde beleid. Ook doen we soms voorstellen voor onze aanpak in de komende jaren.

Wat komt aan bod

Op de ALV komen verschillende ‘huishoudelijke’ zaken aan de orde, zoals:

  • de vervulling van vacatures in het bestuur;

  • het jaarverslag en de jaarrekening over het afgelopen verenigingsjaar;

  • de definitieve begroting voor het lopende verenigingsjaar;

  • de vaststelling van de contributie voor het komende verenigingsjaar.

Daarnaast bespreken wij samen met de zaal een onderwerp uit de pensioendiscussie, toegelicht door een deskundige gastspreker.

Stemmen

Onze jaarvergadering vindt meestal plaats in april. Daarnaast komt de ALV zo vaak bijeen als het bestuur dat nodig vindt. Ook de leden kunnen onder bepaalde voorwaarden een ALV bijeenroepen.

De leden zijn stemgerechtigd en hebben elk één stem. De Algemene Ledenvergadering besluit over het algemeen bij volstrekte meerderheid van stemmen, de helft plus één.

Uitnodiging

U ontvangt de uitnodiging en agenda voor de ALV via ons blad Ons Pensioen, de nieuwsbrief en de website. Leden die zich voor de ALV aanmelden ontvangen de stukken ruim voor de vergadering. 

Statuten

Meer over de bevoegdheden van de ALV vindt u in de statuten van de BPP.