header afbeelding

Algemene Ledenvergadering (alv)

Algemene Ledenvergadering

De BPP houdt jaarlijks een Algemene Ledenvergadering (ALV). Het bestuur legt op de ALV verantwoording af over het gevoerde beleid. Ook kan het bestuur beleidsvoorstellen voor de komende jaren doen.

Wat komt aan bod

Op de ALV komen verschillende ‘huishoudelijke’ zaken aan de orde, zoals:

  • de vervulling van vacatures in het bestuur;

  • het jaarverslag en de jaarrekening over het afgelopen verenigingsjaar;

  • de definitieve begroting voor het lopende verenigingsjaar;

  • de vaststelling van de contributie voor het komende verenigingsjaar.

Daarnaast bespreken wij een thema uit de actualiteit, toegelicht door een deskundige gastspreker.

Stemmen

De jaarvergadering wordt meestal in april gehouden. Daarnaast komt de Algemene Ledenvergadering zo dikwijls bijeen als het bestuur dat wenst. Ook de leden kunnen onder bepaalde voorwaarden een ALV bijeenroepen.

De leden zijn stemgerechtigd en hebben elk één stem. Tenzij anders bij wet of de statuten is bepaald, besluit de Algemene Ledenvergadering bij volstrekte meerderheid van stemmen, de helft plus één.

Uitnodiging

De uitnodiging en agenda voor de ALV vindt u in ons blad Ons Pensioen en op de website.. Leden die zich voor de ALV aanmelden ontvangen de stukken tijdig voor de vergaderdatum. 


Statuten

Meer over de bevoegdheden van de ALV vindt u in de statuten van de BPP.


ALV 2022 26 april

ALV voorgaande 5 jaren

Behandelde thema's (deze pagina wordt nog bijgewerkt).

statuten