Logo PFZW belangenvereniging

Uitgangspunten BPP voor een toekomstbestendig stelsel

Al meer dan 10 jaren kunnen de pensioenen zowel voor de actieven als de gepensioneerden niet worden geïndexeerd. De oorzaak daarvan ligt grotendeels bij de wijze waarop de pensioenfondsen hun verplichtingen moeten berekenen. Daarbij moet worden uitgegaan van de risicoloze rente op staatsobligaties en die is momenteel heel laag maar structureel ook heel volatiel.De situatie van een lage rente is er een die nog wel veel jaren kan duren.  Er mag nu ook geen rekening worden gehouden met de reëel te verwachten beleggingsopbrengsten en dat is al met al ons grootste bezwaar.

Dit kan alleen worden opgelost door een andere rekenrente af te spreken, maar daaraan worden terecht enkele voorwaarden gesteld door diverse betrokken partijen. De BPP heeft oog voor de noodzaak om de zekerheid van de pensioenen, die feitelijk dus de afgelopen jaren al niet is waargemaakt, los te laten en daarmee een andere meer reële rekenrente mogelijk te maken. Wij stellen daaraan wel de voorwaarde dat ook de opbouw van buffers in het vermogen, die nu moet plaats hebben alvorens kan worden geïndexeerd, minder prioriteit moet krijgen.

In de contouren van het basis akkoord dat in 2019 tot stand is gekomen lijkt dat aan deze uitgangspunten voor een nieuw stelsel kan worden voldaan. Maar daarmee zijn we er nog lang niet. De uitgangspunten die moeten gelden om de bestaande rechten om te zetten naar het nieuwe stelsel moeten nog worden ingevuld. Daarover meer in het hoofdstuk transitie.

De nieuwe pensioenen, die een meer persoonlijk karakter krijgen, moeten bovendien worden vormgegeven op een wijze waarop solidariteit (tussen generaties) en collectiviteit (in het beleggingsbeleid) behouden blijven. Daarover meer in het hoofdstuk solidariteit en collectiviteit.

Tenslotte nog een hoofdstuk over arbeidsmarkt en doorsneepremie, waarin wij de argumenten die vooral voor nog niet gepensioneerden van belang zijn om tot wijziging in ons stelsel te komen weergeven, maar daarbij ook de mogelijke consequenties voor de gepensioneerden aangeven.

En natuurlijk zou het totale plaatje niet compleet zijn als wij ook niet een hoofdstuk wijden aan krachtige uitgangspunten voor ons Nederlandse pensioenstelsel, waarbij dat nu, maar zeker ook in de toekomst tot de beste in de wereld behoort.