Pensioenakkoord ja, pensioenakkoord nee of toch….?

Wat betekent het pensioenakkoord voor u? Sinds de bekendmaking op 4 juni houden wij u nauwgezet op de hoogte via onze website.

Onze eerste reactie was nogal somber wat betreft de gevolgen voor de gepensioneerden, omdat een aantal noodzakelijke voorwaarden die wij steeds hebben gesteld niet of in onvoldoende mate waren ingevuld. Dat gaat bijvoorbeeld om de te hanteren rekenrente, de financiering van de noodzakelijke maatregelen en het voorgeschreven beleggingsbeleid.

Vragen van onze leden om een stemadvies te geven hebben wij beantwoord in een tweede bericht. Na bestudering van de details hebben wij geconcludeerd dat de uitwerking van de hoofdlijnen in ieder geval een beter resultaat zal geven dan de bestaande regelingen. De uiteindelijke beoordeling hangt af van de uitwerking die in het komende half jaar gestalte moet krijgen. Zowel de minister als de FNV hebben toegezegd dat onze koepelorganisaties NVOG en KNVG daar nauw betrokken bij zullen worden.

Brief aan minister Koolmees

Vervolgens hebben wij veel tijd en aandacht gegeven aan het formuleren van een standpunt door de NVOG en de KNVG, de koepels voor gepensioneerden waarbij wij zijn aangesloten. Dit heeft geresulteerd in een brief aan minister Koolmees en afschriften daarvan aan sociale partners, de politieke partijen en de pensioenfederatie. Deze brief is vrij technisch, daarom treft u eveneens een populaire versie aan op onze website.

Op diezelfde pagina vindt u een weergave van vele publicaties rond het akkoord. Zeker interessant voor u is een eerste analyse van ons eigen pensioenfonds PFZW. Daaruit blijkt dat er de komende jaren nog heel wat moet gebeuren voor de nieuwe wetgeving is vertaald in een specifieke regeling en ook door de uitvoeringsorganisatie kan worden verwerkt.

Advies Commissie Parameters

En toen kwam plotseling de Commissie Parameters onder leiding van de heer Dijsselbloem met een advies over de rekenrente en de te hanteren maximale parameters voor de beleggingsopbrengsten door de pensioenfondsen. Minister Koolmees en DNB struikelden in hun haast bijna over elkaar heen om de conclusies van de commissie volledig te onderschrijven en over te nemen. Zie daarvoor de brief die de minister zond aan de Tweede Kamer, alsmede een persbericht van DNB.

Voor ons staat vast dat een nieuw pensioenstelsel niet tot stand kan komen als de conclusies van dit rapport gaan gelden. Als extra zorg geldt dat voor de periode 2021 – 2023 (als de oude regelingen nog gelden), alsnog extra kortingen dreigen. De pensioenpremie zal sterk gaan stijgen of de pensioenopbouw voor de actieven zal dalen. Onaanvaardbaar, onnodig en onbegrijpelijk!

In het concept pensioenakkoord is gelukkig vrij strak geformuleerd wat de uitkomsten moeten zijn waar we in het nieuwe stelsel op kunnen rekenen. Dat geldt voor zowel de structurele uitkomsten als voor de financiering en de uitkomsten van de overgangsregelingen. Dat wordt dus nog hard onderhandelen voor een daartoe geëigende rekenrente.

Op de hoogte blijven

Blijft u als het enigszins kan deze langslepende en moeilijke discussie ook de komende tijd volgen op onze website. Wij laten daarbij zorgvuldige bestudering en het toegankelijk maken van dit onderwerp prevaleren aan de snelheid van onze berichtgeving. Wij hopen dat u daarvoor begrip heeft en dit waardeert.

En ten slotte de dringende oproep uw oud-collega’s te bewegen lid te worden van onze organisatie als zij nog geen lid zijn. Het is nu eens te meer nodig dat wij naast de kracht van onze argumentatie de macht van het getal kunnen tonen.