Veranderingen

De laatste jaren zijn al veel veranderingen in ons pensioensysteem doorgevoerd; allemaal met het doel om ons goede systeem meer toekomstbestendig te maken. Dit is noodzakelijk doordat we steeds langer leven, de financiele markten steeds wisselvalliger geworden zijn en de situatie op de arbeidsmarkt flexibeler is geworden. Bovendien zijn verschillende generaties met diverse wensen betrokken bij deze discussie.

Daar komt nog bij dat een aantal van de doorgevoerde wijzigingen naar onze opvatting hun doel voorbij schieten. In het bijzonder tasten ze de inkomenspositie van de ouderen ernstig aan. Wij doelen daarbij met name op de sterk verhoogde zekerheidseisen die het toezichtkader stelt, waardoor onnodig hoge buffers moeten worden aangehouden. Volwaardige indexatie van de pensioenen wordt zo haast onmogelijk, in ieder geval voor de afzienbare termijn.

Draag bij aan het debat

Op deze pagina bieden wij informatie waarin de belangrijkste wijzigingen uit het recente verleden staan weergegeven. Ook besteden we aandacht aan de lopende discussie en de inbreng van de BPP daarbij. Het zal gaan om korte artikelen, met verwijzingen naar meer gedetailleerde rapporten en notities voor de geinteresseerden.

Het bestuur van de BPP beoogt zo de betrokkenheid van de leden te bevorderen en de kennis over de materie te vergroten, opdat velen gaan meedoen aan discussies en zonodig acties ondersteunen. Ook hopen wij dat nieuwe leden tot de vereniging zullen toetreden. Goede belangenbehartiging kan alleen op basis van kennis, betrokkenheid en massale ondersteuning. Reacties zijn altijd welkom: contact@pfzw-belangenvereniging.nl

Besluitvorming stagneert

Door verdeeldheid binnen de SER die tot een advies voor het Kabinet moet komen, en door een daaronder liggende verdeeldheid binnen de pensioenfederatie, stagneert de besluitvorming over de noodzakelijke wijzigingen. Noodzakelijk, althans in onze ogen, omdat zowel de indexatiekracht van de pensioenfondsen moet worden versterkt, maar ook om het stelsel beter toe te rusten op de sterk gewijzigde arbeidsmarktomstandigheden.

Enkele artikelen die de stand van zaken in de discussie goed weergeven zijn:

 1. Verslag ALV 2018 en discussie met DNB
 2. Een interne notitie binnen het BPP bestuur
 3. Een publicatie in Pensioenpro van Jan Tamerus actuaris van PGGM
 4. Een artikel in PBM eveneeens van de hand van Jan Tamerus tevens adviseur van de de vakbeweging
 5. Een publicatie van actuarieel bureau Milliman van Rajish Sagoenie actuaris

Uitgebreide oudere informatie

 1. Toezichtkader
 2. Persbericht pensioenplan gepensioneerden organisaties
 3. Uitgebreide notitie pensioenplan (ISDC)
 4. Reacties op ISDC plan
 5. Uitgangspunten beleid PFZW
 6. Beleidsnotitie Kabinet samenvatting
 7. Standpunt PFZW op beleidsnotitie Kabinet
 8. Onze voorlopige reactie
 9. Bijpratenpensioendebat door NVOG februari 2017