Logo PFZW belangenvereniging

Neem regie over uw pensioen

12-07-2021

Wellicht kiest u ervoor om vervroegd te stoppen met werken. Of misschien wilt u het werken na pensionering juist (in deeltijd) voortzetten. Door meer regie te nemen kunt u de laatste fase van uw loopbaan op een bevredigende en gezonde manier inrichten. Dit noemen we duurzame inzetbaarheid.

Hier zetten wij ons als BPP graag voor in. Soms worden wij benaderd door mensen die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, maar de dagelijkse gang naar het werk steeds moeilijker vinden. Soms ook gaat het om leden die deze leeftijd wel (bijna) hebben bereikt, maar er niet aan moeten denken volledig met pensioen te gaan. Welke mogelijkheden zijn er om het bestaande werk in aangepaste vorm voort te zetten? Of om juist geheel iets anders te gaan doen?

Ken uw mogelijkheden

In vrijwel alle gevallen blijkt dat de bestaande mogelijkheden en regelingen onvoldoende bekend zijn. In de pensioenregeling zijn mogelijkheden om bijvoorbeeld met deeltijd pensioen te gaan, of het pensioen eerder of later te laten ingaan. Ook werkgevers bieden in toenemende mate faciliteiten om invulling te geven aan een flexibele overgang tussen volledig werken en pensionering. Daarnaast zijn de eigen financiële mogelijkheden om wensen realistisch te maken, vaak onvoldoende in beeld. Kortom, al snel blijkt dat er vaak veel meer mogelijk is dan mensen in eerste aanleg zelf denken!

Hoe zit het met de financiën?

Ook de werkgever heeft immers een belang dat in de laatste jaren van het werkzame leven een goede inzetbaarheid van de werknemer realistisch mogelijk is. Bovendien is met het personeelstekort in de zorg de inzetbaarheid van ouderen ook na pensionering een urgente zaak aan het worden. Alles staat en valt echter met een goed inzicht in enerzijds de wensen van betrokkenen en anderzijds een goed financieel inzicht in de eigen situatie. Voor een gedegen inzicht in de financiële mogelijkheden is vaak deskundig advies nodig, wat een financiële drempel op zou kunnen werpen. De werkgever zou aan die financiering kunnen bijdragen.

Tevredenheid telt voor de BPP

De BPP is zeer geïnteresseerd in deze aanpak.Wij ervaren dat een goede begeleiding tot veel tevredenheid over de resultaten leidt. Dat komt ten goede aan het welzijn van de oudere werknemers. Daarnaast willen wij meer voorlichting geven over deze aanpak aan (potentiële) leden. Mogelijk heeft u ervaring op het terrein van vervroegd stoppen of langer doorwerken. Die nemen wij graag mee in onze advisering!

Oproep: deel uw ervaringen

Daarom het verzoek om uw ervaringen met ons te delen via contact@pfzw-belangenvereniging.nl Wij zullen hier uiteraard vertrouwelijk mee omgaan.

In het juni nummer van Ons Pensioen besteedden wij aandacht aan vergroting van de mogelijkheden om zelf keuzes te maken rondom werk en pensionering. U vindt dit nummer ook op onze website.

Terug naar overzicht