Logo PFZW belangenvereniging

Pensioenontwikkelingen

Pensioenontwikkelingen

2021: opnieuw geen indexering van uw pensioen

Door de aanhoudende, lage dekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg & Welzijn gaan de pensioenen ook volgend jaar niet omhoog. Evenals in 2020 en in de reeks van jaren daarvoor, laat PFZW uw pensioen niet meegroeien met de stijgende prijzen en indexeert het fonds niet. De huidige en naar het oordeel van BPP onrechtvaardige rekenregels laten dat niet toe. Eén van de belangrijkste redenen ook om het huidige pensioenstelsel om te vormen naar een systeem waarbinnen een verhoging van de pensioenen - maar ook een eventuele verlaging - eerder mogelijk is.

Om in ieder geval gedeeltelijk te kunnen indexeren, is een beleidsdekkingsgraad nodig van minimaal 110% (een volledige indexatie vindt plaats bij minimaal 124%). Dit percentage wordt vastgesteld aan de hand van de actuele, maandelijkse dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad van de periode oktober 2019 - oktober 2020 is gemiddeld 89,2%.

PFZW informeert alle deelnemers over het niet-indexeren.

2021: mogelijke verlaging van uw pensioen?

Mogelijk ligt volgend jaar ook een korting van de pensioenen op de loer. Bij de huidige stand van de beleidsdekkingsgraad (zie hierboven) zou PFZW moeten verlagen om uit te komen op de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,3% die geldt voor wel of niet korten van de pensioenen. Maar het kabinet heeft aangekondigd, dat fondsen die aan het einde van dit jaar een dekkingsgraad van 90% of hoger hebben, niet hoeven te verlagen. En zou het toch zover komen, dan betreft het zowel de ingegane uitkeringen van de gepensioneerden als de opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve deelnemers en de slapers (zij, die eerder pensioen hebben opgebouwd bij PFZW, maar niet langer werkzaam zijn in de zorg- en welzijnssector).

Hoe werkt verlagen? In het kort: als de beleidsdekkingsgraad eind 2020 85% bedraagt, dan moet PFZW in 2021 tenminste 5% korten (90 minus 85%). Het fonds kan de verlaging evenredig spreiden in de tijd. Als er sprake is van verlagen, komen wij hier uitgebreid op terug.

BPP volgt alle ontwikkelingen op de voet en blijft druk uitoefenen op PFZW, op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en op andere relevante partijen om het in onze ogen onnodig korten van de pensioenen te voorkomen. Blijft u de berichten op onze website en in onze nieuwsbrieven volgen!

Dit artikel is gebaseerd op de beleidsdekkingsgraad van eind oktober jongstleden. Zodra de dekkingsgraad van november bekend is, zullen wij u daarover berichten. Gelet op de positieve beursontwikkelingen van november, is een lichte stijging een reële optie. Maar uiteindelijk zal de dekkingsgraad van 31 december aanstaande helderheid geven.