Logo PFZW belangenvereniging

PFZW Pensioenraad

Pensioenraad

Wat bij PFZW "Pensioenraad" wordt genoemd, heet in de wet en bij de meeste andere fondsen "Verantwoordingsorgaan". De bevoegdheden en de wijze van samenstelling van de Pensioenraad zijn gelijk aan wat in de vele publicaties dus het Verantwoordingsorgaan is. Een orgaan, waaraan het bestuur van een pensioenfonds verantwoording moet afleggen en advies of instemming moet vragen. 

Zetelverdeling

BPP is met één van de 36 zetels vertegenwoordigd in de Pensioenraad. Wij zijn dus bepaald geen grote partij, maar op basis van onze brede kennis en ervaring wel invloedrijk. Door onze vertegenwoordiging oefenen wij direct invloed uit op het beleid van het fonds. Ons pensioen ontvangen wij van PFZW, dus is het zaak het pensioenbeleid, de (mogelijkheden tot) indexering, de kosten en de beheersing ervan op de voet te volgen. Zo kunnen wij bijsturen indien naar het oordeel van BPP de belangen van de gepensioneerden (kunnen) worden geschaad of wanneer daar niet op evenwichtige wijze aandacht aan wordt besteed.

De gepensioneerden hebben zeven zetels in de Pensioenraad, waarvan BPP er één bezet. Elke vier jaar wordt deze verdeling opnieuw bepaald op basis van het aantal leden met een PFZW-pensioen. Alleen al daarom is het van groot belang, dat ons ledenaantal verder toeneemt.    

Jaarlijkse beleidscyclus

Jaarlijks verantwoordt het PFZW-bestuur zich in de Pensioenraad bij de behandeling van het jaarverslag. Met de accountant, de actuaris en de Raad van Toezicht worden hun bevindingen en de antwoorden van het bestuur daarop besproken. De Pensioenraad verleent geen decharge aan het fondsbestuur, dat recht is voorbehouden aan de in 2014 ingestelde Raad van Toezicht. De Pensioenraad heeft wel het (bovenwettelijke) recht behouden om elke statutenwijziging goed of af te keuren.

Naast de wijzigingen in de pensioenregeling, het meerjarenbeleid, het beleggingsbeleid en de financiële positie, komen in elk van de circa zeven vergaderdagen per jaar nog diverse onderwerpen aan de orde. Bij de bespreking van de zeer gedetailleerde kwartaalrapporten en de begroting is er elke keer aandacht voor de kosten en dan vooral ook de beleggingskosten.