Logo PFZW belangenvereniging

PFZW Pensioenraad

Wat bij PFZW 'pensioenraad' wordt genoemd, heet in de wet en bij de meeste andere fondsen 'verantwoordingsorgaan'. De bevoegdheden en de wijze van samenstelling van de pensioenraad zijn gelijk aan wat in vele publicaties dus verantwoordingsorgaan wordt genoemd. Het betreft het orgaan waaraan het bestuur van een fonds verantwoording moet afleggen, advies of instemming moet vragen.

Nieuwe zetelverdeling

BPP is met 1 van de 36 zetels vertegenwoordigd in de Pensioenraad. We zijn dus bepaald geen ‘grote partij’, maar op basis van onze brede kennis en ervaring wel invloedrijk. Door onze vertegenwoordiger oefenen wij direct invloed uit op het beleid van het fonds. Ons pensioen ontvangen we van PFZW, dus is het zaak het pensioenbeleid, de (mogelijkheden tot) indexering, de kosten en de beheersing ervan op de voet te volgen. Zo kunnen we ‘ingrijpen’ indien naar het oordeel van de BPP de belangen van gepensioneerden (kunnen) worden geschaad of wanneer er niet op evenwichtige wijze aandacht aan wordt besteed.

De gepensioneerden hebben 6 zetels in de Pensioenraad waarvan de BPP er een bezet. Elke vier jaar wordt deze verdeling opnieuw berekend op basis van het aantal leden met een PFZW-pensioen. Alleen daarom al is het van groot belang dat wij ons ledental verder doen toenemen.

Jaarlijkse beleidscyclus

Jaarlijks verantwoordt het PFZW-bestuur zich in de Pensioenraad bij de behandeling van het jaarverslag. Met de accountant, de actuaris en de Raad van Toezicht worden hun bevindingen en de antwoorden van het bestuur daarop besproken. De Pensioenraad verleent niet decharge aan het fondsbestuur; dat recht is voorbehouden aan de in 2014 ingestelde Raad van Toezicht. De Pensioenraad heeft wel het (bovenwettelijke) recht behouden om elke statutenwijziging goed (of af) te keuren.

Naast de wijzigingen in de regeling, het meerjarenbeleid, het beleggingsbeleid en de financiële positie komen er in elk van de circa zeven vergaderdagen per jaar nog diverse onderwerpen aan de orde. Bij de bespreking van de zeer gedetailleerde en openhartige kwartaalrapporten en de begroting is er elke keer aandacht voor de kosten en dan vooral ook de beleggingskosten.

Positie verantwoordingsorganen

De BPP is over het functioneren van de Pensioenraad bij PFZW tevreden. Recent lazen wij een interessante publicatie met daarin een oproep de positie van het verantwoordingsorgaan verder te versterken midels een afzonderlijk code. Onze conclusie dat los van de voorgestelde verankering middels een code de Pensioenraad bij PFZW alle geformuleerde aanbevelingen al uitvoert.Wel blijkt uit een recente evaluatie dat de rolverdeling tussen RvT en Pensioenraad verduidelijking behoeft. De Tweede Kamer heeft vastgesteld dat de Minister van Sozawe hieraan aandacht moet geven.