Belangrijke discussie op ALV 2018

Woensdag 18 april jl. had in Doorn de Algemene Ledenvergadering van De BPP plaats. Ruim vijftig leden, tien gasten en het voltallige bestuur hadden een geanimeerde discussie, op basis van een inleiding van de divisie directeur Pensioentoezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) Gisella van Vollenhoven en een reactie daarop van de secretaris van het bestuur Cees Michielse.

Mevrouw van Vollenhoven gaf een duidelijke uiteenzetting waarom de pensioenfondsen, waaronder zeker de grotere, nog steeds de gevolgen van de financiële crisis ervaren. Daardoor kunnen zij niet indexeren en moeten mogelijk zelfs de komende tijd nog korten.

De BPP reageerde hierop door te zeggen dat die analyse van DNB alleen te verklaren is vanuit het huidige financiële toetsingskader (FTK). Maar dit FTK is nu juist het echte probleem.

In de zienswijze van DNB moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan om tot een andere rekenrente te komen dan nu binnen het FTK van toepassing is. Deze voorwaarden gaan naar de mening van de BPP te ver. Centraal punt in onze opvatting is om de reële rendementen als uitgangspunt te nemen voor de verplichtingen. Dit geldt zowel voor een uitkeringsovereenkomst, waarin de zekerheidsmaatstaf wordt losgelaten, als in een premieovereenkomst. Een premieovereenkomst of DC-regeling heeft per definitie geen zekerheidsmaatstaf, maar maakt wel risicodeling tussen generaties mogelijk. Van een financiële crisis in de pensioenfondsen is dan in het geheel geen sprake, aldus de BPP.

Tot een gezamenlijke conclusie konden we in de gegeven tijd niet komen. Wel konden de aanwezigen concluderen dat hun kennis over de achtergronden dankzij deze belangrijke discussie was toegenomen. Daarmee kunnen we de definitieve plannen van sociale partners en overheid straks goed beoordelen.

Voor een uitvoeriger verslag van de discussies zie de onderstaande bijlagen.

  1. Verslag ALV BPP d.d 18 april 2018
  2. Presentatie divisiedirecteur Pensioentoezicht DNB, Gisella van Vollenhoven
  3. Presentatie secretaris BPP, Cees Michielse
  4. Vastgesteld Jaarverslag 2017 BPP
  5. Financieel verslag BPP 2017
  6. Begroting BPP 2018

Algemene Ledenvergadering 2018 succesvol
Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 18 april jl. in Doorn vielen belangrijke besluiten. Gastspreker Gisella van Vollenhoven maakte de middag compleet met een discussie over de pijnpunten in ons pensioensysteem. Allereerst benoemden we een nieuwe voorzitter in de persoon van Liesbeth Schaap. Zij beloofde om samen met de andere bestuursleden krachtig in te zetten op de ledenwerving. Een tweede thema waar zij bijzonder aandacht aan…
Lees verder