header afbeelding

Transitieplan

Voor de periode tot aan de invoering van het nieuwe pensioenstelsel (voorzien tussen 2025 en 2028) moet er een transitieplan komen. In dit plan staan de afspraken over de omzetting van de huidige aanspraken naar het persoonlijke pensioenpotje en het beleid tijdens de transitieperiode.

Dit plan moet voor 1 januari 2025 klaar zijn. Er is dus werk aan de winkel voor sociale partners. Hoewel een mogelijk uitstel tot 1 januari 2026 inmiddels is toegestaan, pleiten wij er voor dit te voorkomen.

Het transitieplan beschrijft onder andere de afspraken over het inzetten van het pensioenvermogen voor de solidariteitsreserve en eventuele compensatie. Het gaat vooral over de evenwichtigheid van de gemaakte afspraken.

Hoe pensioenfondsen en gepensioneerdenorganisaties het transitieplan beoordelen is daarom heel belangrijk. Het bestuur van PFZW streeft ernaar om deze beoordeling af te ronden rond 1 januari 2024, zodat invoering van de nieuwe regeling per 1 januari 2026 mogelijk is. Sociale partners hebben zich nog niet definitief uitgesproken over de haalbaarheid van dit tijdschema. Wij hechten er echter met het pensioenfondsbestuur grote waarde aan dat dit tijdschema kan worden gerealiseerd

Wij zullen u via onze website op de hoogte houden van de stand van zaken van dit proces bij PFZW. Daarbij zijn wij echter afhankelijk van de voortgang die sociale partners maken en zullen we rekening moeten houden met het gegeven dat volstrekte openheid tijdens een onderhandelingsproces nu eenmaal niet mogelijk is.