Logo PFZW belangenvereniging

Stand van zaken ALV 2020

De geplande jaarvergadering van de BPP op 21 april 2020 heeft vanwege de coronacrisis geen doorgang kunnen vinden.

Inmiddels heeft het bestuur via een e-mail aan de honderd aangemelde deelnemers enkele besluiten voorgelegd. Meer dan zeventig van hen hebben daarop gereageerd en ingestemd met de volgende besluiten:

1. De benoeming van Rob van Vredendaal tot bestuurslid.
2. Het verlenen van decharge aan de penningmeester en het bestuur voor het gevoerde financiële beleid in 2019.
3. Goedkeuring van de begroting voor 2020.

Dit alles natuurlijk op basis van de toegezonden stukken ter zake. 

Begin september zal het bestuur besluiten of het mogelijk is om de ALV in het najaar alsnog in aangepaste vorm te laten plaats vinden. Anders zullen wij de ALV van 2020 en 2021 mogelijk in april 2021 met elkaar combineren.

Wij zijn blij dat zo’n grote groep positief heeft gereageerd op ons voorstel om de voortgang van onze activiteiten op deze wijze te borgen. Ook al voorzagen onze statuten en reglementen formeel niet in zo’n procedure, in het kader van de coronamaatregelen hebben we deze keuze gemaakt.

Met het oog op de gevolgde procedure zetten wij de relevante stukken live, zodat u deze alvast kunt lezen.

Geplande agenda ALV 2020
Verslag ALV 2019 (nog niet vastgesteld)
Jaarverslag 2019 
ReadSpeakerLees PDF voor
(nog niet vastgesteld)
Voordracht nieuw bestuurslid
ReadSpeakerLees PDF voor
(inmiddels benoemd via schriftelijke procedure).
Jaarrekening 2019
ReadSpeakerLees PDF voor
(inmiddels benoemd via schriftelijke procedure).
Verslag kascontrolecommissie
ReadSpeakerLees PDF voor
(inmiddels betrokken bij schriftelijke procedure).
Actuele situatie pensioendebat (zie onze website en nieuwsbrieven).

Voor de verslagen van vorige jaarvergaderingen kijkt u hier.

Opschorten ALV
Jammer, maar onvermijdelijk. Het bestuur van de BPP heeft moeten besluiten dat de geplande ALV op 21 april a.s. niet door kan gaan.De meer dan honderd deelnemers die zich hadden aangemeld, de gasten en inleiders van de discussie hebben wij inmiddels per e-mail geïnformeerd. Op dit moment een nieuwe datum plannen lijkt ons niet verstandig. Wij weten immers niet hoe het verdere verloop van deze pandemie zal zijn. Zodra dat verantwoor…
Lees verder
Voorbereiding ALV bijna afgerond
Ook onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering staat grotendeels in het teken van het pensioendebat. Ruim honderd deelnemers hebben zich inmiddels aangemeld. Heeft u zich nog niet aangemeld? Dat kan nog! Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Meld u zich dan aan via onze website. Onze gastspreker professor Bas Werker zal vanuit zijn directe betrokkenheid het debat inleiden. Vervolgens zullen de voorzitter van ons pensioenf…
Lees verder